https://hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó

Aktuálne

 
01.01.2019 Kalendár vývozu 2019
Kalendár vývozu odpadu pre Hrubý Šúr na rok 2019. Viac»
 
14.12.2018 Mikuláš - Mikulás
Milí rodičia, starí rodičia, priatelia a známi!
Riaditeľstvo Materskej školy s podporou Obecného úradu a novozvoleného starostu pozýva Vás na Vianočné trhy, ktoré budú súčasťou Mikulášskeho popoludnia dňa 14. decembra 2018 o 15:30 hod.
Tešíme sa na spoločné chvíle strávené s Vami!
O občerstvenie je postarané.
Všetky deti od 0 do 10 rokov dostanú od Mikuláša balíček.

Kedves Szülők, Nagyszülők, Barátok és Ismerősök!
Az Óvoda Igazgatósága a Községi hivatal és az újonnan megválasztott polgármester támogatásával szeretettel várjuk Önöket a karácsonyi vásárra, amely a Mikulás napi ünnepség része lesz.
2018. december 14-én 15.30 órakor.
A frissítőről gondoskodunk!
Minden gyermek 0 - 10 év között a Mikulástól csomagot kap.

Program Mikulášskeho poobedia:
15:30 hod. predajné Vianočné trhy
16:00 hod. kultúrny program detí MŠ
16:40 hod. príchod Mikuláša, rozdávanie balíčkov
Vianočné trhy
Ponuka občerstvenia.
kapustnica, cigánska pečienka, hotdog, varené víno, čaj, koláče
Viac»
 
10.12.2018 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hrubom Šúri
Starosta obce
Hrubý Šúr Hrubý Šúr, 03. decembra 2018


Pozvánka


Na základe §13 odst. 2, písm. a, Zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov, zvolávam 1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2018 /v pondelok/ o 18,30 hod. v spoločenskej miestnosti športovej budovy.

Program rokovania:


1. Otvorenie zasadnutia

2. Oboznámenie s výsledkami volieb a počtom získaných hlasov

3. Zloženie sľubu starostu

4. Prestávka

5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva

6. Prejav starostu

7. Určenie overovateľov zápisnice

8. Voľba návrhovej komisie

9. Návrh na uznesenie

10. Záver

Ing. Gujber Ladislav
starosta obce

Viac»
 
04.12.2018 Širokorozhodná železničná trať
Oznámenie
Obec Hrubý Šúr oznamuje verejnosti zámer "Predĺženie širokorozhodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska"
Verejnosť do zámeru môže nahliadnuť na Obecnom úrade v Hrubom Šúri počas úradných hodín, alebo na webovom sídla ministerstva od 04.12.2018 do 27.12.2018. Viac»
 
04.12.2018 Povinnosť registrácie ošípaných
Treba zaregistrovať všetky ošípané na území Slovenskej republiky na RVPS Senec Svätoplukova 50, telefón: 02/45926212. Viac»
 
Ďalšie aktuality »

 

Obec Hrubý Šúr

verzia pre tlač
 

Obec Hrubý ŠúrObec Hrubý Šúr leží v malebnom prostredí Podunajskej nížiny, 25 km východne od Bratislavy a 6 km južne od okresného mesta Senec. Táto obec, ktorá má momentálne 650 obyvateľov, sa rozprestiera na nízkom priečnom vale Malého Dunaja v nadmorskej výške 126 m medzi Čiernou vodou a Malým Dunajom, na štátnej ceste druhej triedy Senec – Šamorín a na rozhraní okresov Galanta, Senec a Dunajská Streda.
Z historicko–zemepisného hľadiska sa tomuto územiu hovorilo ,,Matúšova zem“ (Mátyusföld). Je to nížina medzi Váhom, Dunajom a Karpatami, ktorá kedysi patrila Matúšovi Čákovi z Trenčína.
Chotár obce s rozlohou 620 ha tvorí lužná rovina a lužné pôdy miestami so štrkovým a pieskovým podkladom, a preto sa tu dobre darí pestovaniu poľnohospodárskych plodín, tak zeleniny, ako aj ovocia.
V okolí obce, najmä pri Malom Dunaji a jeho ramene, sú krásne lesy, kde sa dobre darí divej zveri, hlavne srnkám, bažantom, zajacom, divým kačiciam a podobne.
Archeologické nálezy v katastri a okolitých lokalitách dokazujú prítomnosť človeka už od mladšej doby kamennej. Priamy doklad o osídlení katastra obce pochádza zo 7. storočia. Pri hlbokej orbe v lokalite Csandal boli roku 1952 objavené ľudské kosti a rôzne dobové zbrane. Ďalšou lokalitou je Kerektó, kde sa našlo pohrebisko z 8.–11. storočia.

Hegysúr község

     A Dunamneti síkság festői szépségű környezetében, Pozsonytól huszonöt kilométerre keletre, fekszik a takaros falucska - Hegysúr. Ez a község, melynek megközelítően 650 lakosa van és a Szenci járáshoz tartozik, 126 m tengerszint feletti magasságban, a Fekete-Víz és a Kis-Duna között, Szenc-Somorja-i főút mentén, a Galántai, Szenci és a Dunaszerdahelyi járás határvonalán terül el.  Történelmi és földrajzi szempontból ez a terület Mátyusföldhöz tartozik. A Vág, a Duna és a Kárpátok közt elterülő síkság valamikor a trencséni Csák Máté tulajdona volt.        A község határát 620 ha-on síkság és termőföld borítja, helyenként kavicsos és homokos alappal, ezért itt sikeresen termesztik a mezőgazdasági terményeket a zöldséget éppen úgy, mint a gyümölcsöt.  A község környékén , főleg a Kis-Duna és ágai mellett gyönyörű erdők vannak, melyekben jól érzi magát az erdei vad, mint az őzek, fácánok, nyulak, vadkacsák és hasonlók. Az emberek az énekes madarak hangjára ébrednek..       A község kataszterében és környékén talált régészeti leletek bizonyítják, hogy már az ifjabb kőkorszakban élt itt ember. Az első valós bizonyíték arra, hogy község területe lakott volt, a 7. századból maradt fenn. 1952 -ben Csandal környékén végzett mélyszántás alkalmával emberi csontok és korabeli fegyverek kerültek elő. Továbbá a Kerektó környékén a 8.-11. századból származó temetkezőhelyet fedeztek fel.  Az első írásos emlékek , amelyben a községet említik a 13. századból származnak és az állami levéltárakban vannak elhelyezve. A legrégebbi írásos emlék 1245-ből származik, melyben a községet - települést SWR-ként említik. Egy 1256.március 15-i iratban az áll, hogy a település tulajdonosa Bolch de Súr.

 verzia pre tlač
Meniny / Sviatky

Virtuálny cintorín
Virtuálny cintorín obce Hrubý Šúr.
Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Projekty - Pályázatok

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr

A Hegysúri Óvoda felújítása - Rekonštrukcia materskej školy v Hrubom Šúri

Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy