https://hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó

Aktuálne

 
02.01.2020 Voľné pracovné miesto
OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste

na pracovnú pozíciu:

pracovník na vonkajšiu údržbu obce

Miesto práce: Obec Hrubý Šúr

Predpokladaný termín nástupu: možný 01.03. 2019, prípadne dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Základná zložka mzdy (brutto):
Funkčný plat v zmysle zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Kvalifikačné predpoklady:
Základné, stredné odborné

Iné kritériá a požiadavky:
 Samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie, flexibilnosť a zodpovednosť
 Vodičský preukaz – výhodou

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Štruktúrovaný životopis s telefonickým a e-mailovým kontaktom
2. Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
3. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
4. Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín doručenia žiadosti do: 28.02. 2019
Záujemcovia môžu podať písomnú žiadosť: osobne do podateľne OcÚ počas stránkových hodín, alebo zaslať poštou na adresu :
Obecný úrad Hrubý Šúr
Hrubý Šúr 205
903 01 Hrubý Šúr

Prípadne v stanovenom termíne poslať e-mailom na adresu: starosta@hruby-sur.skkontakt: 0905/436099Viac»
 
01.01.2020 Prevencia kriminality
Vážení spoluobčania, obecný úrad Hrubý Šúr Vás žiada, aby ste predložili formou nejakého dokladu skutočnosť, že Vám bol poškodený majetok (vandalizmom, krádežou, vlámaním, alebo inak) v priebehu posledných piatich rokov. Obecný úrad potrebuje tieto údaje ako podklad k výzve ku kamerovému systému v obci. Informácie prosím poskytnúť do 07.02. 2019.

Ing. Adrián Takács
starosta

Tisztelt polgártársak, a községi hivatal felkéri Önöket, hogy 2019. 02. 07.-ig adják be azokat a rendelkezésükre álló hivatalos dokumentumokat, amelyekkel bizonyítani tudják, hogy az elmúlt 5 évben valamilyen formában kárt szenvedtek vagy megrongálták vagyontárgyaikat /vandalizmus, lopás, betörés vagy más/. Ezek az adatok szükségesek a falu kamerarendszerének beszerzésére irányuló pályázati felhíváshoz.

Ing. Takács Adrián
polgármester
Viac»
 
31.12.2019 Stavby bez právoplatného územného alebo stavebného povolenia
Vážení spoluobčania, ako štatutár stavebného úradu budem dôsledne prešetrovať priestupky a správne delikty, ktorých sa stavebníci dopustia počas výkonu môjho funkčného obdobia, ktoré sa týkajú uskutočňovania stavieb a ich zmien bez územného alebo stavebného povolenia na území obce Hrubý Šúr, budem za takéto protiprávne konanie ukladať sankcie na hornej hranici príslušných sadzieb, ako sú uvedené v § 105 a § 106 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Ing. Adrián Takács
starosta obce

Tisztelt polgáraink, mint az építkezési hivatal törvényes tisztviselője, a jövőben alaposan megvizsgálom az építkezők által a hivatali időm alatt elkövetett szabálysértéseket településünk területén. A területrendezési tervben nem elfogadott vagy építési engedély nélkül történő építkezéseknél és változtatásoknál az Ěpítési törvény 105. és 106. §-ai alapján kiszabható lehető legmagasabb pénzbírságokat fogom alkalmazni.

Ing. Takács Adrián
polgármester
Viac»
 
31.12.2019 Obecná brigáda 23.03. 2019
Vážení spoluobčania, starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva za pomoci záhradkárov, poľovníkov, rybárov, skautov a Csemadoku, organizujú obecnú brigádu dňa 23.03. 2019 o 08 00 hod. zápis (každý zúčastnený obdrží číslo), okolo 12 00 hod. obed a o 16 00 hod. starosta obce vyžrebuje jedného z účastníkov a odovzdá mu cenu – víkendový pobyt. Náplňou prác bude: čistenie verejného priestranstva, vymaľovanie garáže na OÚ, osadenie detských preliezok na dvore ZŠ, obnova detských preliezok nátermi pri ZŠ a MŠ a pri futbalovom ihrisku, uloženie trávnikovej dlažby na dvore OÚ a iné. Žiadame tých ktorý sa chcú tejto brigády zúčastniť aby sa nahlásili na mail: ocu@hruby-sur.sk z dôvodu zabezpečenia pracovných prostriedkov a občerstvenia. Ak by nejaké podnikateľské subjekty alebo fyzické osoby chceli túto brigádu akoukoľvek formou podporiť nech sa prihlásia u starostu obce. V prípade nepriaznivého počasia sa táto brigáda presunie na iný termín.

Ďakujem
Ing. Adrián Takács
starosta obce

Tisztelt polgártársak, a polgármester a képviselőtestület a helyi szervezetek mint a kertészek, vadászok, halászok és cserkészek, továbbá a Csemadok segítségével 2019. 03.13.–án falubrigádot szervez a következő programmal:
08:00 a résztvevők regisztrációja /minden résztvevő számot kap/
12:00 ebéd
16:00 a regisztrációs számok sorsolása, a díj hétvégi kirándulás.
A közben elvégzendő munkák: a közterületek takarítása, a garázs kifestése a községi hivatalban, az iskola játszóterén a mászókák telepítése, a meglevő hinták lefestése az iskola és óvoda udvarán és a futballpályán, a gyeptéglák lerakása aközségi hivatal udvarán és egyebek. Akik szeretnének részt venni a brigádon, jelentkezzenek az ocu@hruby-sur.sk mail címen a munkaeszközök és a frissítő bebiztosítása céljából. A polgármesternél szintén jelentkezhetnek azok a magánszemélyek vagy vállalkozók, akik bármilyen formában szeretnék támogatni ezt a brigádot. Rossz idő esetén a brigád más időpontra tolódik.

Köszönöm.

Takács Adrián, mérnök
polgármester

Viac»
 
26.12.2019 Odvoz plastu a papiera s pred domu
Vážení spoluobčania, na stránke obecného úradu je vyvesený nový harmonogram vývozu plastu a papiera s pred domu na rok 2019. Odvoz bude každý 4. týždeň vo štvrtok, počnúc 24. januára 2019. Ak občania vyložia viac ako jedno vrece papiera alebo viac ako jedno vrece plastu zobrané im bude všetko. Plasty a papier v zberných nádobách 1 100 l (t. j. pri pošte) sa budú odvážať v tieto isté dni až do ich zrušenia. Odvoz komunálneho odpadu ostáva nezmenený t.j. každý nepárny týždeň vo štvrtok.

Ing. Adrián Takács
starosta obce

Tisztelt polgáraink, a községi hivatal honlapján már megtalálható a műanyag és papírhulladék elszállításának új terve 2019- re, mégpedig minden 4. héten csütörtökön, kezdve 2019 január 24.-vel. Minden kihelyezett papír és műanyaghulladékot tartalmazó zsákot elvisznek a házak elől. Az 1100 l-es gyűjtőkonténerekben (azaz a posta mellett) a műanyag és papírhulladékot szintén ezeken a napokon ürítik majd ki a gyűjtőhely megszüntetéséig. A háztartási hulladék elszállításának időpontja változatlan marad, azaz minden páratlan héten csütörtökön.

Ing. Takács Adrián
polgármester
Viac»
 
Ďalšie aktuality »

 

Obec Hrubý Šúr

verzia pre tlač
 

Obec Hrubý ŠúrObec Hrubý Šúr leží v malebnom prostredí Podunajskej nížiny, 25 km východne od Bratislavy a 6 km južne od okresného mesta Senec. Táto obec, ktorá má momentálne 650 obyvateľov, sa rozprestiera na nízkom priečnom vale Malého Dunaja v nadmorskej výške 126 m medzi Čiernou vodou a Malým Dunajom, na štátnej ceste druhej triedy Senec – Šamorín a na rozhraní okresov Galanta, Senec a Dunajská Streda.
Z historicko–zemepisného hľadiska sa tomuto územiu hovorilo ,,Matúšova zem“ (Mátyusföld). Je to nížina medzi Váhom, Dunajom a Karpatami, ktorá kedysi patrila Matúšovi Čákovi z Trenčína.
Chotár obce s rozlohou 620 ha tvorí lužná rovina a lužné pôdy miestami so štrkovým a pieskovým podkladom, a preto sa tu dobre darí pestovaniu poľnohospodárskych plodín, tak zeleniny, ako aj ovocia.
V okolí obce, najmä pri Malom Dunaji a jeho ramene, sú krásne lesy, kde sa dobre darí divej zveri, hlavne srnkám, bažantom, zajacom, divým kačiciam a podobne.
Archeologické nálezy v katastri a okolitých lokalitách dokazujú prítomnosť človeka už od mladšej doby kamennej. Priamy doklad o osídlení katastra obce pochádza zo 7. storočia. Pri hlbokej orbe v lokalite Csandal boli roku 1952 objavené ľudské kosti a rôzne dobové zbrane. Ďalšou lokalitou je Kerektó, kde sa našlo pohrebisko z 8.–11. storočia.

Hegysúr község

     A Dunamneti síkság festői szépségű környezetében, Pozsonytól huszonöt kilométerre keletre, fekszik a takaros falucska - Hegysúr. Ez a község, melynek megközelítően 650 lakosa van és a Szenci járáshoz tartozik, 126 m tengerszint feletti magasságban, a Fekete-Víz és a Kis-Duna között, Szenc-Somorja-i főút mentén, a Galántai, Szenci és a Dunaszerdahelyi járás határvonalán terül el.  Történelmi és földrajzi szempontból ez a terület Mátyusföldhöz tartozik. A Vág, a Duna és a Kárpátok közt elterülő síkság valamikor a trencséni Csák Máté tulajdona volt.        A község határát 620 ha-on síkság és termőföld borítja, helyenként kavicsos és homokos alappal, ezért itt sikeresen termesztik a mezőgazdasági terményeket a zöldséget éppen úgy, mint a gyümölcsöt.  A község környékén , főleg a Kis-Duna és ágai mellett gyönyörű erdők vannak, melyekben jól érzi magát az erdei vad, mint az őzek, fácánok, nyulak, vadkacsák és hasonlók. Az emberek az énekes madarak hangjára ébrednek..       A község kataszterében és környékén talált régészeti leletek bizonyítják, hogy már az ifjabb kőkorszakban élt itt ember. Az első valós bizonyíték arra, hogy község területe lakott volt, a 7. századból maradt fenn. 1952 -ben Csandal környékén végzett mélyszántás alkalmával emberi csontok és korabeli fegyverek kerültek elő. Továbbá a Kerektó környékén a 8.-11. századból származó temetkezőhelyet fedeztek fel.  Az első írásos emlékek , amelyben a községet említik a 13. századból származnak és az állami levéltárakban vannak elhelyezve. A legrégebbi írásos emlék 1245-ből származik, melyben a községet - települést SWR-ként említik. Egy 1256.március 15-i iratban az áll, hogy a település tulajdonosa Bolch de Súr.

 verzia pre tlač
Meniny / Sviatky

Virtuálny cintorín
Virtuálny cintorín obce Hrubý Šúr.
Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Projekty - Pályázatok

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr

A Hegysúri Óvoda felújítása - Rekonštrukcia materskej školy v Hrubom Šúri

Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy