https://hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó
Domov » Aktuality

Aktuality

 
 
06.10.2018 Výstava ovocia, zeleniny a kvetov - Gyümölcs, zöldség és virág kiállíitás
12. ročník výstavy ovocia, zeleniny a kvetov
Regionális gyümölcs, zöldség és virágkiállítás 12. évfolyama Viac»
 
03.10.2018 ZÁKAZ PÁLENIA - V Ý Z V A
ZÁKAZ PÁLENIA

Upozorňujeme občanov na zákaz pálenia burín a iných materiálov. Kto bezohžadne páli buriny a iný materiál, môže mu by uložená pokuta podža zákona o ochrane ovzdušia.


TÜZELÉSI TILALOM

Figyelmeztetjük polgárainkat, hogy szigorúan tilos a gyom és egyéb anyagok égetése. Aki megsérti ezt a rendeletet, büntetést kaphat a légkör védelméről szóló törvény értelmében.

V Ý Z V A

Žiadame občanov, aby trávu neskladovali doma vo vreciach, a následne nehádzali do kontajnera alebo neukladali vedža kontajnera. Táto tráva je hnilá a zapáchajúca. Trávu a iba biologicky rozložitežný odpad treba dáva do kontajnera (bez vriec), nakožko kompostárne nepreberú od nás zmiešaný odpad.


F E L H Í V Á S

Kérjük a lakosságot, hogy a füvet ne tárolják otthon műanyag zsákokban, és ezután ne hordják a kihelyezett konténerbe vagy a konténer mellé. Ez a fű már rothadt és kellemetlen szagú. A füvet és az egyéb szerves hulladékot a konténerbe szabadon (zsákok nélkül) rakják, mivel a komposztálóban nem vesznek át vegyes hulladékot.

Viac»
 
25.09.2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov
Vo vožbách do miestnej samosprávy dňa 10.11.2018 v Hrubom Šúri. Viac»
 
17.09.2018 Zmena otváracích hodín pošty - A pósta nyitvatartásának változása
Otváracie hodiny pošty:
Pondelok, utorok, štvrtok a piatok 08:00 - 12:00
Streda 14:00 - 18:00
Sobota, nedeža zatvorené Viac»
 
10.09.2018 Zasadnutie obecného zastupitežstva - A képviselő-testület ülése
10. septembra 2018 o 18:30 sa bude kona 29. zasadnutie obecného zastupitežstva v spoločenskej miestnosti pri futbalovom ihrisku.
A képviselő-testület 29. ülése 2018. szeptember 10-én,
18:30 - kor lesz megtartva a futbalpálya melletti épületben. Viac»
 
03.09.2018 Oznam - Felhívás
Riaditežstvo Základnej školy Hrubý Šúr oznamuje, že slávnostný začiatok školského roka 2018-2019 bude v pondelok 3. septembra o 8,00 hodine.

A Hegysúri Magyar tannyelvű Alapiskola igazgatósága értesíti a tisztelt szülőket, hogy a 2018-2019-es tanév ünnepélyes megnyitója szeptember 3.-án, hétfőn 8,00 órakor lesz megtartva.
Szeretettel várják a kisdiákokat és szüleiket.

MŠ Hrubý Šúr - Óvoda Hegysúr s vyučovacím jazykom maďarským bude v školskom roku 2018/2019 v čase rekonštrukcie budovy materskej školy v prevádzke od 6:30 hod. do 16:30 hod.
Ďakujeme všetkým rodičom za pochopenie a zhovievavos a ďakujeme všetkým ,ktorí boli ochotní vyjs MŠ v ústrety a nechali deti doma počas rekonštrukcií.
Deti pracujúcich rodičov, ktorí do MŠ nastúpia 3.9.2018 , budú potrebova prezuvky, pyžamko, náhradné oblečenie.
Na základe verejno-záväzného nariadenie obce poplatok za pobyt v MŠ v sume 10 Eur prosíme uhradi do 10. dňa v mesiaci.

A Hegysúri Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda értesíti a szülőket, hogy a 2018/2019 iskolai évben az épület átépítése végett az óvoda 6,30-tól 16:30-ig lesz nyitva.
Köszönjük a szülők megértését, aki hajlandó volt otthon hagyni a gyermekét az átépítés miatt.
A dolgozó szülők gyermekeinek, akik 2018.9.3.-án lépnek be az óvodába, szükségük lesz papucsra, pizsamára és pótöltözékre.
Az általános érvényű rendelet alapján kirótt illetéket kérjük a naptári hónap 10-ig megtéríteni. A havi illeték egy gyermekre 10,- euro.

Viac»
 
31.08.2018 Rozlúčka so zosnulou - Búcsú halottunktól
Rozlúčka s našou spoluobčankou, Bertou Andrássyovou, ktorá sa dožila 86 rokov, bude 31.08.2018. na miestnom cintoríne po zádušnej omši, ktorá začína o 15:00-tej hodine.
Életének 87. esztendejében, eltávozott közülünk Andrássy Berta. Végső búcsút vehetünk tőle, 2018. augusztus 31-én a 15:00 órakor kezdődő szentmise után a hegysúri temetőben.
Viac»
 
25.08.2018 Deň obce - Falunap
Obec Hrubý Šúr usporiada Deň obce Hrubý Šúr

dňa 25 . augusta 2018 od 17:00 hod.
“Pod prístreškom“,( „Súri Vigadó“).

V rámci tejto akcie bude vystupova MT Family, tanečná skupina zo Zlatých Klasov, Kozovanka, speváčka SISSI, Cinkotai Hagyományőrző Dalkőr a Márió z Maďarska.
Hra do tanca bude Péter Ravasz. Vstupné sa nebude vybera. Úroveň tejto akcie by sme chceli zvýši tombolou, ktorú by sme radi spestrili aj s Vašimi sponzorskými darmi. Keď máte možnos túto našu akciu sponzorova, prosím Vás urobte to do 24. augusta 2018 na obecnom úrade. Za vaše sponzorské dary vopred ďakujeme a tešíme sa na Vašu účas na tejto akcii.

Viac»
 
19.08.2018 Aktuálny cestovný poriadok
Cestovný poriadok platný od 19.08.2018.
Podrobné cestovné poriadky nájdete na www.idsbk.sk. Viac»
 
16.08.2018 Odpis vodomerov - A vízórák leírása
V dňoch od 16. augusta do 20. augusta 2018 pracovníci obecného úradu budú kontrolova a odpisova stavy vodomerov. Prosíme o umožnenie vykonania kontroly a odpisu.

2018 augusztus 16.-tól augusztus 20.-ig a vízórák ellenőrzését és a vízórák állásának leírását fogják végezni a községi hivatal alkalmazottai. Kérjük lakosainkat, hogy tegyék lehetővé a vízórák ellenőrzését.
Viac»
 
24.06.2018 II.Malodunajský piknik - II. Kis- Duna Piknik
Od 14:00 sa uskutoční II. Malodunajský piknik pri futbalovom ihrisku.
A focipálya mellett 14:00 órától megrendezésre kerül a II. Kis - Duna Piknik.
Viac»
 
18.06.2018 Rozlúčka so zosnulým - Búcsú halottunktól
Rozlúčka s našim spoluobčanom, Štefanom Filkászom, ktorý sa dožil 82 rokov, bude 18.06.2018 na miestnom cintoríne po zádušnej omši ktorá začína o 15:00-tej hodine.
Életének 83. esztendejében, eltávozott közülünk Filkász István. Végső búcsút vehetünk tőle Hegysúron, 2018. június 18-án a 15:00 órakor kezdődő gyászmise után a helyi temetőben.
Viac»
 
05.06.2018 Rozlúčka so zosnulým - Búcsú halottunktól
Rozlúčka s našim spoluobčanom, Ladislavom Tankóm, ktorý sa dožil 72 rokov, bude 05.06.2018 na miestnom cintoríne po zádušnej omši ktorá začína o 16:00-tej hodine.
Életének 73. esztendejében, eltávozott közülünk Tankó László. Végső búcsút vehetünk tőle Hegysúron, 2018. június 5-én a 16:00 órakor kezdődő gyászmise után a helyi temetőben.
Viac»
 
01.06.2018 Plány a projekty - Pályázatok
Projekty a plány
Obec v roku 2015 podala projekt na Pôdohospodársku platobnú agentúru na rekonštrukciu miestnej komunikácie. V roku 2018, koncom marca sme dostali podpísanú zmluvu, so schválenými financiami 65 791,19 Eur. Jedná sa o tzv. Durayovú ulicu. Tu sa prebehlo aj verejné obstarávanie na dodávateža, vyhrala to firma z Pezinka. S rekonštrukciou by sme chceli zača tento rok.
V roku 2017 sme podali projekt na Ministerstvo pôdohospodárstva na Zmenu užívania podkrovia na materskú školu. Jedná sa o športovú budovu ma futbalovom ihrisku, kde chceme otvori v podkroví jednu triedu materskej školy. Teraz sme obdŕžali list, že projekt bol schválený. Jedná sa maximálne o 175 077,69 Eur. Tu treba ešte urobi verejné obstarávanie na dodávateža.
Z vlastných prostriedkov sa robia nové prechody pre chodcov pri starej základnej škole a pri futbalovom ihrisku.
Obec podával aj projekt na obnovu škôlky na Bethlen Gábor Alap. V projekte sa uvažuje so zateplením starej budovy škôlky, obnovou sociálnych zariadení, obnovou hracích prvkov na dvore škôlky. Tento projekt je úspešný. Získali sme 49 mill. forintov.
Obec ďalej plánuje vypracova dokumentáciu na odvod splaškovej vody, kanalizáciu. Následne poda projekt. Teraz je šanca by aj úspešným.
Ďalej plánujeme tento rok urobi cestu pri čerpacej stanici so spolufinancovaním občanov tu bývajúcich.


Pályázatok
2015-ben beadtunk egy pályázatot a Mezőgazdasági Kifizető Ügynökségre egy helyi út felújítására. 2018. márciusában megkaptuk a 65 792,19 Euróról szóló szerződést. Ebben az esetben az úgynevezett Duray utcáról van szó. A közbeszerzési eljárást egy bazini cég nyerte meg. A munkálatokat szeretnénk ebben az évben elvégezni.
2017-ben a Mezőgazdasági Minisztériumhoz adtunk be pályázatot a futballpályán levő sportépület tetőterének beépítésére. Itt egy új osztályt szeretnénk nyitni az óvoda számára. Megkaptuk a határozatot, hogy pályázatunk sikeres, jóváhagytak maximum 145 077,69 Eurót. Itt még le kell folytatni a közbeszerzési pályázatot.
Önerőből két új közúti átjárót építettünk az öreg iskola és a futballpálya mellett.
Beadtunk egy pályázatot az óvoda öreg épületének felújítására a Bethlen Gábor Alaphoz is. Ennek keretén belül szeretnénk az épületet hő szigetelni, felújítani az öreg fűtésrendszert, a szociális helységeket. Az udvaron megjavítani a hintákat. Ez a pályázat sikeres lett, megkapunk 49 mill. forintot.
Továbbá tervezzük a szennyvízhálózat kiépítésére a tervrajzokat elkészíteni, majd beadni egy pályázatot. Most jó eséllyel pályázhatunk erre.
Terveink között szerepel a vízház melletti utca pormentessé tétele az érintett lakosok hozzájárulásával.
Viac»
 
30.05.2018 Zverejnenie ponuky
Zverejnenie ponuky na prevod vlastníctva požnohospodárskeho pozemku. Viac»
 
 
Zobrazené záznamy 16-30 z celkového počtu 305
Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Meniny / Sviatky

Virtuálny cintorín
Virtuálny cintorín obce Hrubý Šúr.
Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Projekty - Pályázatok

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr

A Hegysúri Óvoda felújítása - Rekonštrukcia materskej školy v Hrubom Šúri

Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy