https://hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó
Domov » Aktuality

Aktuality

 
 
18.03.2019 Výsledky hlasovanie 1.kola volieb prezidenta SR
Výsledky hlasovanie 1.kola volieb prezidenta SR Viac»
 
08.03.2019 MDŽ
Milé ženy,

pripájam svoj srdečný pozdrav ku všetkým tým pozdravom, ktoré sú v týchto dňoch adresované vám.
Pripájam svoje ďakovné slovo ku všetkým tým pekným slovám, ktoré sú v týchto dňoch vyslovené nahlas či potichu vám, milé oslávenkyne. Ďakujeme Vám za dar života, za pohladenie a lásku, za trvalú hodnotu dar večnej prítomnosti.

Máločomu v našom živote a osobitne v našich vzahoch môžeme priradi prívlastok trvalej hodnoty. Hodnoty, ktorej cena rastie práve tedy, keď iné hodnoty miznú z nášho zorného uhla a zo života vôbec. Vaša hodnota, milé ženy, je však trvalá.

S teplom svojho láskavého srdca a milého slova sa viniete celým našim mužským životom. Buďte aj naďalej zdravé, šastné a rozdávajte lásku a milý úsmev. Želám vám, aby vás porozumenie, vytrvalos a láska sprevádzali na každom kroku.

Ing. Adrián Takács
starostaKedves Hölgyek!

Szívélyes üdvözletemet csatolom azokhoz az üdvözletekhez, melyeket a napokban Önöknek címeznek.
Kedves ünnepeltek! Köszönetem kapcsolódik azokhoz a szép szavakhoz, melyek hangosan vagy éppen halkan elhangzanak.
Köszönöm Önöknek az élet ajándékát, a szeretetet, az örök értékeket és a jelen örökkévalóságát.
Életünk során és emberi kapcsolatainkban kevés dologhoz vagyunk képesek az örökérvényűség jelzőjét kapcsolni. Arra gondolok, aminek az értéke csakis növekszik, míg más – ami nem fontos – elenyészik vagy egyszerűen eltűnik. Kedves Hölgyek! Az Önök által képviselt értékek soha nem vesznek el, hiszen állandóak.
A férfiak életét szívük melegsége, szavaik kedvessége kíséri. Legyenek továbbra is egészségesek és boldogok. Borítsanak be bennünket szeretetükkel és mosolyukkal.
Kívánom, hogy életük a megértés, a kitartás és a szeretet jegyében teljen.


Takács Adrián, mérnök
polgármester
Viac»
 
08.03.2019 Deratizácia
... Viac»
 
05.03.2019 Nové oznámenie v Územnom pláne obce
Nové oznámenie v Územnom pláne obce Viac»
 
05.03.2019 Výrub stromu
Výrub stromu na par. č. 759/42 k.ú. Hrubý Šúr 1 kus obvod kmeňa vo výške 1,3 m je 90 cm.
Možnos prihlásenia sa do konania do 7 dní odo dňa zverejnenia.

Ing. Adrián Takács
starosta obce


Fa kivágása a 759/42 sz. parcella területén Hegysúr kataszterében. A fa törzsének kerülete 1,3 m magasságban 90 cm
Hozzászólásaikat és kifogásaikat az eljárással kapcsolatban a közzététel napjától számított 7 napon belül nyújthatják be.

Takács Adrián, mérnök
polgármester
Viac»
 
04.03.2019 Stavby bez právoplatného územného alebo stavebného povolenia
Vážení spoluobčania, ako štatutár stavebného úradu budem dôsledne prešetrova priestupky a správne delikty, ktorých sa stavebníci dopustia počas výkonu môjho funkčného obdobia, ktoré sa týkajú uskutočňovania stavieb a ich zmien bez územného alebo stavebného povolenia na území obce Hrubý Šúr, budem za takéto protiprávne konanie uklada sankcie na hornej hranici príslušných sadzieb, ako sú uvedené v § 105 a § 106 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Ing. Adrián Takács
starosta obce

Tisztelt polgáraink, mint az építkezési hivatal törvényes tisztviselője, a jövőben alaposan megvizsgálom az építkezők által a hivatali időm alatt elkövetett szabálysértéseket településünk területén. A területrendezési tervben nem elfogadott vagy építési engedély nélkül történő építkezéseknél és változtatásoknál az Ěpítési törvény 105. és 106. §-ai alapján kiszabható lehető legmagasabb pénzbírságokat fogom alkalmazni.

Ing. Takács Adrián
polgármester
Viac»
 
04.03.2019 Odvoz plastu a papiera s pred domu
Vážení spoluobčania, na stránke obecného úradu je vyvesený nový harmonogram vývozu plastu a papiera s pred domu na rok 2019. Odvoz bude každý 4. týždeň vo štvrtok, počnúc 24. januára 2019. Ak občania vyložia viac ako jedno vrece papiera alebo viac ako jedno vrece plastu zobrané im bude všetko. Plasty a papier v zberných nádobách 1 100 l (t. j. pri pošte) sa budú odváža v tieto isté dni až do ich zrušenia. Odvoz komunálneho odpadu ostáva nezmenený t.j. každý nepárny týždeň vo štvrtok.

Ing. Adrián Takács
starosta obce

Tisztelt polgáraink, a községi hivatal honlapján már megtalálható a műanyag és papírhulladék elszállításának új terve 2019- re, mégpedig minden 4. héten csütörtökön, kezdve 2019 január 24.-vel. Minden kihelyezett papír és műanyaghulladékot tartalmazó zsákot elvisznek a házak elől. Az 1100 l-es gyűjtőkonténerekben (azaz a posta mellett) a műanyag és papírhulladékot szintén ezeken a napokon ürítik majd ki a gyűjtőhely megszüntetéséig. A háztartási hulladék elszállításának időpontja változatlan marad, azaz minden páratlan héten csütörtökön.

Ing. Takács Adrián
polgármester
Viac»
 
04.03.2019 Neudržiavané parcely
Vážení spoluobčania, v prípade ak viete o parcelách (plochách) v intraviláne obce, ktoré nie sú upravované dlhodobo, prosím poskytnite tieto informácie na starosta@hruby-sur.sk


Ing. Adrián Takács
starosta obce


Tisztelt polgártársak, abban az esetben ha környezetükben tudnak huzamosabb ideig gondozatlan beltelkekről és területekről, kérjük jelezzék a starosta@hruby-sur.sk mail címen.


Takács Adrián, mérnök
polgármester

Viac»
 
04.03.2019 Obecná brigáda 23.03. 2019
Vážení spoluobčania, starosta obce a poslanci obecného zastupitežstva za pomoci záhradkárov, požovníkov, rybárov, skautov a Csemadoku, organizujú obecnú brigádu dňa 23.03. 2019 o 08 00 hod. zápis (každý zúčastnený obdrží číslo), okolo 12 00 hod. obed a o 16 00 hod. starosta obce vyžrebuje jedného z účastníkov a odovzdá mu cenu – víkendový pobyt. Náplňou prác bude: čistenie verejného priestranstva, vymažovanie garáže na OÚ, osadenie detských preliezok na dvore ZŠ, obnova detských preliezok nátermi pri ZŠ a MŠ a pri futbalovom ihrisku, uloženie trávnikovej dlažby na dvore OÚ a iné. Žiadame tých ktorý sa chcú tejto brigády zúčastni aby sa nahlásili na mail: ocu@hruby-sur.sk z dôvodu zabezpečenia pracovných prostriedkov a občerstvenia. Ak by nejaké podnikatežské subjekty alebo fyzické osoby chceli túto brigádu akoukožvek formou podpori nech sa prihlásia u starostu obce. V prípade nepriaznivého počasia sa táto brigáda presunie na iný termín.

Ďakujem
Ing. Adrián Takács
starosta obce

Tisztelt polgártársak, a polgármester a képviselőtestület a helyi szervezetek mint a kertészek, vadászok, halászok és cserkészek, továbbá a Csemadok segítségével 2019. 03.13.–án falubrigádot szervez a következő programmal:
08:00 a résztvevők regisztrációja /minden résztvevő számot kap/
12:00 ebéd
16:00 a regisztrációs számok sorsolása, a díj hétvégi kirándulás.
A közben elvégzendő munkák: a közterületek takarítása, a garázs kifestése a községi hivatalban, az iskola játszóterén a mászókák telepítése, a meglevő hinták lefestése az iskola és óvoda udvarán és a futballpályán, a gyeptéglák lerakása aközségi hivatal udvarán és egyebek. Akik szeretnének részt venni a brigádon, jelentkezzenek az ocu@hruby-sur.sk mail címen a munkaeszközök és a frissítő bebiztosítása céljából. A polgármesternél szintén jelentkezhetnek azok a magánszemélyek vagy vállalkozók, akik bármilyen formában szeretnék támogatni ezt a brigádot. Rossz idő esetén a brigád más időpontra tolódik.

Köszönöm.

Takács Adrián, mérnök
polgármester

Viac»
 
04.03.2019 Vožby prezidenta SR
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

ocu@hruby-sur.sk
Viac»
 
25.02.2019 Rozlúčka so zosnulou
Rozlúčka s našou spoluobčiankou, Violou Nagyovou, ktorá sa dožila 54 rokov, bude 25.02.2019 na miestnom cintoríne o 14:45 hod. po zádušnej omši, ktorá začína o 14:00-tej hodine.

Életének 55. esztendejében eltávozott közülünk Nagy Ibolya. Végső búcsút vehetünk tőle 2019. február 25-én a 14:00 órakor kezdődő szentmise után 14:45 órakor a hegysúri temetőben.
Viac»
 
25.02.2019 Oznam
Oznamujeme občanom, že dňa 25.02.2019, pondelok Obecný úrad z technických príčin bude zatvorený.

Értesítjük a falu lakosságát, hogy a községi hivatal 2019. február 25.-én technikai okok miatt zárva lesz.
Viac»
 
23.02.2019 Posledná rozlúčka
Rozlúčka so zosnulou - Búcsú halottunktól

Rozlúčka s našou spoluobčankou, Margitou Kissovou, ktorá sa dožila 81 rokov, bude 23.02. 2019. na miestnom cintoríne o 13:45 hod. po zádušnej omši, ktorá začína o 13:00-tej hodine.

Életének 81. esztendejében, eltávozott közülünk Kiss Margit. Végső búcsút vehetünk tőle, 2019. február 23-án a 13:00 órakor kezdődő szentmise után 13:45 órakor a hegysúri temetőben.

Viac»
 
15.02.2019 Podiel vytriedenia odpadu za rok 2018
Podiel vytriedenia odpadu za rok 2018 PDF... Viac»
 
13.02.2019 Kronika obce
Pamä obce – kronika a múzeum PDF

A község emlékezete – krónika és múzeum PDF... Viac»
 
 
Zobrazené záznamy 31-45 z celkového počtu 380
Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Meniny / Sviatky

Virtuálny cintorín
Virtuálny cintorín obce Hrubý Šúr.
Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Projekty - Pályázatok

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr

A Hegysúri Óvoda felújítása - Rekonštrukcia materskej školy v Hrubom Šúri

Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy