https://hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó
Domov » Aktuality

Aktuality

 
 
13.02.2019 Kronika obce
Kronika obce Viac»
 
11.02.2019 Voľby do Európskeho parlamentu
Voľby do Európskeho parlamentu PDF súbor na stiahnutie.


Európai parlamenti válosztások PDF.
... Viac»
 
11.02.2019 Zápis do Materská škola Hrubý Šúr
 
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Hrubý Šúr -
- Óvoda Hegysúr, Hlavná 20, 903 01 Hrubý Šúr,
oznamuje rodičom, že
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
na školský rok 2019/2020, bude v dňoch
od 6.mája 2019 do 10.mája 2019:
od 10:00 hod. do... Viac»
 
05.02.2019 Rokovací poriadok

 
 
ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
       V HRUBOM ŠÚRE
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre na základe § 12 ods. 7 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a Šta... Viac»
 
05.02.2019 Komisia na ochranu verejného záujmu
              O B E C   H R U B Ý   Š Ú R                      ... Viac»
 
05.02.2019 Objednávka liekov
Súbor na stiahnutie vo formáte PDF.

Súbor na stiahnutie vo formáte MS WORD docx... Viac»
 
04.02.2019 2. plánované zasadnutie OZ
Starosta obce
Hrubý Šúr Hrubý Šúr, 29. januára 2019


Pozvánka


Na základe § 12 ods.1 a § 13 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov, zvolávam 2. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 04. februára 2019 /v pondelok/ o 18,30 hod. spoločenskej miestnosti športovej budovy.


Program rokovania:


1. Otvorenie zasadnutia
a.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b.) Voľba návrhovej komisie
c.) Kontrola plnenia uznesení z 1. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva
d.) Interpelácia

2. Návrh štatútu obce

3. Návrh rokovacieho poriadku

4. Návrh rozpočtu na rok 2019

5. Návrh VZN č. 1/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hrubý Šúr

6. Návrh plánu rozvoja obce v rokoch 2018 - 2022

7. Správa o vyhodnotení činnosti miestnej ľudovej knižnice za rok 2018

8. Delegovanie poslancov obecného zastupiteľstva do školskej rady

9. Výzva „Podpora rozvoja športu na rok 2019“

10. Výzva „Prevencia kriminality na rok 2019“ – kamerový systém

11. Návrh na prevod vlastníctva zo SPF na obec č. par. „E“ 488/202, č. par. „E“ 486/2 a č. par. „C“ 278/9

12. Správa kontrolóra obce za rok 2018

13. Návrhy a dotazy občanov

14. Návrh na uznesenie

15. Rôzne

16. Záver


Informácie starostu obce:

1. Plánovacia dokumentácia – krízového riadenia na rok 2019, menovanie nových členov krízového štábu obce Hrubý Šúr
2. Web stránka obce, určenie pracovnej skupiny
3. Uvítanie detí do života - narodené od 10.12. 2018 do 31.12. 2019 v mesiaci máj 2020
4. Ustanovenie kronikára obce
5. Odchody a príchody autobusov Slovak lines
6. Trávniková dlažba vedľa obecného úradu
7. Dotácia z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka
8. Prijatie zamestnanca na Obecný úrad od 01.03. 2018 účtovník-administratívny pracovník
9. Prijatie zamestnanca (učiteľ 1. stupňa) na ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským od 01.02. 2019, ukončenie pracovného pomeru s p. PhDr. Váchovou od 05.02. 2019
10. Územný plán obce – Podnety od občanov
11. Výpočtová technika – dar od spoločnosti Generali
12. Dotácia z MF SR z kapitoly ŠR „Všeobecná pokladničná správa“
13. Audit: k nadobudnutiu vlastníckeho práva k par. „E“ č. 182/17 k.ú. Hrubý Šúr, k par. „C“ 122/19, 122/20 a 122/95 k.ú. Hrubý Šúr ako aj listín týkajúcich sa prevodu vlastníckeho práva na LV č. 1189, k.ú. Hrubý Šúr par. „C“ č. 168/52, 168/53 a stavby súp. č. 237 na pozemku č. 168/53
14. Projektové štúdie rekonštrukcie a modernizácie (Obecného úradu, svadobnej miestnosti, budovy – miestna ľudová knižnica, pošta, sklady), možnosti rozšírenia spoločenskej miestnosti a bufetu oproti obecnému prístrešku
15. Príprava obecného dňa „dni obce“ s termínom 31.08. 2019
16. MUDr. Kučerová (Vitacare, s.r.o.) – možnosti predpisovania liekov bez návštevy ambulancieIng. Adrián Takács
starosta obce

Viac»
 
01.02.2019 Elektroodpad
Vážení spoluobčania, chcem Vás požiadať, aby ste nepoužiteľný „elektroodpad“ (žiarovky, chladničky, mrazničky, klimatizácie, olovené a niklovokadminové batérie, alkalické batérie, televízory, monitory, PC, telefóny, tlačiarne, kopírky, notebooky, vysávače, rádiá, prehrávače, umývačky, sporáky, práčky, el. rúry a iné) od 01.02. 2019 sústreďovali pred sklad na to vytvorený, vedľa skladu na plastové fľaše pri pošte, obec ich uskladní a zabezpečí ich odvoz. Týmto pomôžete predísť tomu, že pri vyložení pred dom ich zoberú indivíduá ktorí oficiálne neposkytujú služby v odpadovom hospodárstve a potom sa časti týchto odpadov vyskytnú v prírode a za ďalšie obec podľa dodatku č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. EOZ-477-02-2017-DO dostáva finančné prostriedky za tonu jednotlivých kategórií elektroodpadu (dodatok zmluvy viď. na portály obce. V pracovné dni od 7 30 hod. do 8 00 hod, alebo po telefonickej dohode v pracovné dni na t.č. 0904/691 908.

Ďakujem

Ing. Adrián Takács
starosta obce


Tisztelt polgáraink, megkérjük Önöket, hogy a veszélyes elektromos hulladékot (elektromos izzók, hűtők, fagyaszók, légkondicionálók, ólom és nikkelkadmium akkumulátorok, alkalikus elemek, televíziók, képernyők, számítógépek, mobiltelefonok, nyomtatók, notebookok, porszívók, rádiók, különböző lejátszók, mosogatógépek, tűzhelyek, mosógépek, villanysütők és egyebek) 2019 február 1.-től a posta melletti e célra kijelölt raktárhelyiség előtt helyezzék el, a műanyag flakonok gyűjtőhelye mellett. A falu ezt a hulladékot raktározza, majd bebiztosítja az elszállítását is. Ilyen módon szeretnénk megelőzni, hogy a hivatalos engedéllyel nem rendelkező egyének a házak elé elhelyezett veszélyes hulladékból már nem szükséges részeket az illegális szemétlerakatokon vagy szabadon a természetben szétdobálják. Ezenkívül a EOZ-477-02-2017 DO szerződés 1.-es számú szerződéskiegészítése értelmében az egy tonna veszélyes elektromos hulladék elszállítása után falunk pénzjuttatást kap. (a szerződés és a hozzá tartozó szerződéskiegészítés megtekinthető a falu weboldalán. Munkanapokon 7 30 -tól - 8 00 óraig vagy munkanapokon megegyezés szerint tel. számon 0904/691 908.


Köszönöm

Takács Adrián, mérnök
polgármester
Viac»
 
01.02.2019 Geodet
Vážení spoluobčania, v priebehu mesiaca január bude v niektorých častiach obce zameriavať polohy výšky potrebné k projektu kanalizácie geodet p. Ing. Róbert Kratochvíla (bude mať pri sebe preukaz oprávňujúci vstup), ak by sa pohyboval v blízkosti Vašich plotov príp. by potreboval vstup na dvor poprosím o ústretovosť.
Ďakujem


Ing. Adrián Takács
starosta obce


Tisztelt polgártársaink, január hónapban a tervezett szennyvízcsatornázás terveinek elkészítéséhez szükséges magassági helyek bemérését a megbízott földmérő, Kratochvíl Róbert, mérnök (a belépésre jogosító belügyminisztériumi engedéllyel rendelkezik) fogja végezni. Ezért elnézésüket kérjük, ha a kerítéseik közelében fog tartózkodni. Továbbá felkérjük Önöket, szükség esetén tegyék lehetővé az udvarra való belépését.
Köszönöm.


Takács Adrián, mérnök
polgármester
Viac»
 
31.01.2019 Platba za komunálny odpad
Poplatok za komunálny odpad na rok 2019

Poplatok za komunálny odpad treba uhradiť osobne na obecnom úrade počas úradných hodín do 31.01.2019. Poplatník po zaplatení obdrží nálepku, ktorú musí nalepiť na odpadovú nádobu. V opačnom prípade po tomto termíne nebude zabezpečený odvoz komunálneho odpadu.
Zároveň každá domácnosť obdrží 25 ks plastových vriec na triedený odpad (plasty a papier), ktorý sa bude odvážať mesačne s pred domu. Presné dátumy odvozu triedeného odpadu (plasty a papier) budú vyvesené na stránke obce akonáhle nám ich spoločnosť AVE doručí.

Ing. Adrián Takács
starosta obce


Háztartási hulladék - 2019

A háztartási hulladék elszállításának illetékét kérjük személyesen befizetni a községi hivatalban az ügyfélfogadási órákban 2019 január 31.-ig. A befizetés után kapott matricát a szeméttárolóra kell ragasztani. Ellenkező esetben 2019. február 1.-től a háztartási hulladékot nem szállítják el.
Ugyanakkor minden háztartás 25 műanyag zsákot kap a szelektív hulladék (műanyag és papír) számára, amelyet havonta a házak elől fogjnak elszállítani. A szelektív hulladék (műanyag és papír) összegyűjtésének pontos dátumait az önkormányzat oldalán tudatjuk majd, miután az AVE cég meghatározza és tudatja az időpontokat.

Takács Adrián Ing.
polgármester
Viac»
 
31.01.2019 Daňové priznanie z nehnuteľnosti
Daňové priznanie z nehnuteľnosti
Daňové priznanie z nehnuteľnosti treba podať do 31. januára 2019. Týka sa tých majiteľov, ktorý v roku 2018 kúpili, predali alebo zdedili nehnuteľnosť.

Ing. Adrián Takács
starosta

Ingatlanok adóbevallása
Az ingatlanok adóbevallását 2019. január 31.-ig kell benyújtani. Ez azokra a tulajdonosokra vonatkozik, akik a 2018-as év folyamán ingatlant vettek, eladtak vagy örököltek.
Ing. Adrián Takács
polgármester
Viac»
 
30.01.2019 Oznámenie obecného úradu
Oznamujeme občanom, že zajtra 30. januára 2019 Obecný úrad z technických príčin bude otvorený od 14,00 do 17,00 hod.
Ing. Adrián Takács
starosta obce


Értesítjük a falu lakosságát, hogy a községi hivatal holnap, 2019 január 30.-án technikai okok miatt 14,00 órától 17,00 óráig lesz nyitva.
Ing. Takács Adrián
polármester
Viac»
 
28.01.2019 Súhrnná správa za 4 Q 2018
      
Obec Hrubý Šúr
903 01 Hrubý Šúr 205
 
 
 
 
Súhrnná správa o zadaní zákaziek s cenou nad 5.000 €
ZA IV. ŠTVRŤROK 2018 V SÚLADE S § 117 ZÁKON... Viac»
 
23.01.2019 Meranie zrakovej ostrosti
V stredu, 23. januára 2019 v čase od 14:00-14:45 hod. sa uskutoční v priestoroch obecného úradu Hrubý Šúr meranie zrakovej ostrosti zdarma. Klienti si môžu dať podľa potreby vymeniť sklá do vlastného rámu alebo im vyhotovia nove dioptrické okuliare za výhodne ceny. Ak nosíte okuliare, doneste si ich so sebou pre porovnanie.
Hotové okuliare Vám prinesú späť do obce.

Ing. Adrián Takács
starosta obce


2019. január 23-án, szerdán, 14 órától 14 óra 45 percig a községi hivatal tanácstermében lehetőség nyílik a látás élességének ingyenes kivizsgálására, . Az érdeklődők hozzák magukkal a már meglévő szemüvegüket is. A mérések alapján az ügyfelek saját szemüvegkeretükön cserélhetnek üveget, vagy elfogadható áron új dioptriás szemüveget rendelhetnek. Az elkészített szemüvegeket személyesen hozzák el önökhez.


Ing. Takács Adrián
polgármester
Viac»
 
18.01.2019 Komunitný plán obce 2018 - 2022
                                           ... Viac»
 
 
Zobrazené záznamy 46-60 z celkového počtu 380
Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Meniny / Sviatky

Virtuálny cintorín
Virtuálny cintorín obce Hrubý Šúr.
Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Projekty - Pályázatok

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr

A Hegysúri Óvoda felújítása - Rekonštrukcia materskej školy v Hrubom Šúri

Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy