https://hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó
Domov » Aktuality

Aktuality

 
 
14.12.2018 Mikuláš - Mikulás
Milí rodičia, starí rodičia, priatelia a známi!
Riaditeľstvo Materskej školy s podporou Obecného úradu a novozvoleného starostu pozýva Vás na Vianočné trhy, ktoré budú súčasťou Mikulášskeho popoludnia dňa 14. decembra 2018 o 15:30 hod.
Tešíme sa na spoločné chvíle strávené s Vami!
O občerstvenie je postarané.
Všetky deti od 0 do 10 rokov dostanú od Mikuláša balíček.

Kedves Szülők, Nagyszülők, Barátok és Ismerősök!
Az Óvoda Igazgatósága a Községi hivatal és az újonnan megválasztott polgármester támogatásával szeretettel várjuk Önöket a karácsonyi vásárra, amely a Mikulás napi ünnepség része lesz.
2018. december 14-én 15.30 órakor.
A frissítőről gondoskodunk!
Minden gyermek 0 - 10 év között a Mikulástól csomagot kap.

Program Mikulášskeho poobedia:
15:30 hod. predajné Vianočné trhy
16:00 hod. kultúrny program detí MŠ
16:40 hod. príchod Mikuláša, rozdávanie balíčkov
Vianočné trhy
Ponuka občerstvenia.
kapustnica, cigánska pečienka, hotdog, varené víno, čaj, koláče
Viac»
 
14.12.2018 Ponaku pracovného miesta

OBEC ROVINKA
Obecný úrad, PSČ 900 41 Rovinka 350

Č.k. 4671/554/06/AL1 Rovinka, 27.11.2018

Obec Rovinka hľadá uchádzača na obsadenie pracovného miesta:

referent stavebného úradu

Miesto výkonu: Obecný úrad Rovinka
Pracovný vzťah: pracovná zmluva na plný úväzok
Termín nástupu: ihneď

Náplň práce: vybavovanie komplexnej agendy stavebného úradu

Kvalifikačné predpoklady:
 stredoškolské vzdelanie stavebného zamerania (vítané vysokoškolské vzdelanie II. stupňa)
 minimálne 3 roky praxe v odbore, v prípade absolventa ponúkame konzultácie
Iné kritéria a požiadavky:
 bezúhonnosť
 znalosť legislatívy v platnom znení na výkon predmetnej činnosti (napr. z.č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon, z.č. 71/1967 Zb. Správny poriadok, z.č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)
 splnenie kvalifikačného predpokladu
 ovládanie práce s počítačom, internet, Word, Excel
 samostatnosť, flexibilita, komunikačné schopnosti, zodpovednosť
Požadované doklady:
 žiadosť
 overené kópie dokladov o vzdelaní
 profesijný štruktúrovaný životopis
 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Zamestnanecké benefity:
 dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce
Platové podmienky:
 funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od praxe

Uchádzači sa môžu hlásiť na adrese: Obec Rovinka, Hlavná 350, 900 41 Rovinka
obecrovinka@obecrovinka.sk telef.č. 02/45985218,
tinakova@obecrovinka.sk, telef.č. 02/59304050
Termín výberového konania bude uchádzačom oznámení emailom, resp. telefonicky.Milan Kubeš
starosta obce
Viac»
 
10.12.2018 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hrubom Šúri
Starosta obce
Hrubý Šúr Hrubý Šúr, 03. decembra 2018


Pozvánka


Na základe §13 odst. 2, písm. a, Zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov, zvolávam 1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2018 /v pondelok/ o 18,30 hod. v spoločenskej miestnosti športovej budovy.

Program rokovania:


1. Otvorenie zasadnutia

2. Oboznámenie s výsledkami volieb a počtom získaných hlasov

3. Zloženie sľubu starostu

4. Prestávka

5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva

6. Prejav starostu

7. Určenie overovateľov zápisnice

8. Voľba návrhovej komisie

9. Návrh na uznesenie

10. Záver

Ing. Gujber Ladislav
starosta obce

Viac»
 
04.12.2018 Širokorozhodná železničná trať
Oznámenie
Obec Hrubý Šúr oznamuje verejnosti zámer "Predĺženie širokorozhodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska"
Verejnosť do zámeru môže nahliadnuť na Obecnom úrade v Hrubom Šúri počas úradných hodín, alebo na webovom sídla ministerstva od 04.12.2018 do 27.12.2018. Viac»
 
04.12.2018 Povinnosť registrácie ošípaných
Treba zaregistrovať všetky ošípané na území Slovenskej republiky na RVPS Senec Svätoplukova 50, telefón: 02/45926212. Viac»
 
04.12.2018 Ochrana pred požiarmi
Upozornenie na ochranu pred požiarmi počas vianočných sviatkov. Viac»
 
18.11.2018 Znena cestovných poriadkov
Zmena cestovných poriadkov od 18.11.2018. Viac»
 
12.11.2018 Rozlúčka so zosnulým - Búcsú halottunktól
Rozlúčka s našim spoluobčanom, Tiborom Pozsonyim, ktorý sa dožil 79 rokov, bude 12.11.2018 na miestnom cintoríne po zádušnej omši ktorá začína o 12:30-tej hodine.
Életének 80. esztendejében, eltávozott közülünk Pozsonyi Tibor. Végső búcsút vehetünk tőle Hegysúron, 2018. november 12-én a 12:30 órakor kezdődő gyászmise után a helyi temetőben.

Viac»
 
10.11.2018 Komunálne voľby - Helyhatósági választások
Vychádzajúc zo zákona Slovenskej národnej rady č. 180/2014 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňujeme
- počet obyvateľov obce Hrubý Šúr ku dňu 10.07.2018 969
- počet volebných okrskov 1
- počet poslancov obecného zastupiteľstva 5

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie: Juliana Árvová, adresa: Obecný úrad Hrubý Šúr č. 205
Tel: 02 45903 124
e-mailová adresa: ocu@hruby-sur.sk
E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie: ocu@hruby-sur.sk.
Viac»
 
10.11.2018 Výsledky volieb - Választási eredmények
Výsledky volieb v Hrubom Šúri dňa 10.11.2018

Počet hlasov na kandidáta:
Na Starostu:
Ing. Ladislav Gujber 241
Ing. Adrián Takács 298


Na poslancov:

Tomáš Baďura 128
Robert Botló 243
Ing. Eva Frančeková 162
Zoltán Horváth 130
Ľudovít Jasenovec 143
Silvia Karkes 130
Mgr. Nikola Karkeszová 226
Juraj Kiss 243
Ladislav Kiss 206
Ervin Klúčik 116
Tibor Klúčik 142
Ing. Zuzana Sýkorová 125
Ing. Tibor Szakáll 249
Mgr. Ing. Peter Vácha 171
Viac»
 
09.11.2018 Jesenné upratovanie - Őszi nagytakarítás
V obci sa uskutoční brigáda na jesenné upratovanie. Žiadame vlastníkov, aby okolo svojej nehnuteľnosti urobili poriadok. Budú rozmiestnené kontajnéry na veľkorozmerný odpad na ihrisku, pri základnej škole a pri družstve. Na zelený odpad je kontajner pri transformátore v "Kövecses".
November 9-én őszi nagytakarítást szervezünk községünkben. Kérünk mindenkit, telkeik körűl takarítsanak össze. A focipálya mellett, az iskolánál és a szövetkezeti udvar mellett konténerek lesznek leállítva. Zöld hulladékra külön konténer van a transzformátor mellett a Kövecsesben. Viac»
 
07.11.2018 Informácie o spracúvaní osobných údajov - Voľby do samosprávi obce
Pre voličov aj pre kandidátov Viac»
 
29.10.2018 Rozlúčka so zosnulou - Búcsú halottunktól
Rozlúčka s našou spoluobčankou, Kissovou Barborou, ktorá sa dožila 65 rokov, bude 29.10.2018. na miestnom cintoríne o 14:00 po zádušnej omši, ktorá začína o 13:00-tej hodine.
Életének 65. esztendejében, eltávozott közülünk Kiss Borbála. Végső búcsút vehetünk tőle 2018. október 29-én 14:00 órakor a 13:00 órakor kezdődő szentmise után a hegysúri ravatalozóban
Viac»
 
12.10.2018 Tekvicová oslava - Töklámpás-ünnepség
Srdečne pozývame rodičov a priateľov MŠ a ZŠ na tradičný Tekvicový lampáš dňa 12.10. 2018 o 16:00 hod. na zadnom dvore základnej školy, pri prístrešku , v rámci ktorého vyhlasujeme súťaž o najzaujímavejšiu tekvicu. Bude sa podávať čaj, varené víno, koláče, založíme ohnisko na opekanie. Samozrejme, ak nám to počasie umožní, budeme púšťať i šarkanov.

Szeretettel várjuk a szülőket és óvoda és iskolabarátokat a hagyományos Töklámpás-ünnepségre 2018. 10. 12-én 16.00 órára az iskolaudvarra a Súri Vigadó mellett. A rendezvény keretében versenyt hirdetünk a legérdekesebb töklámpás kiválasztására. Teával, forralt borral, kaláccsal várjuk az érdeklődőket, biztosítunk tűzhelyet is, ahol lehet majd sütögetni. Természetesen, ha az időjárás engedi, sárkányt is fogunk eregetni.
Viac»
 
10.10.2018 Zmeny cestovných poriadkov
Celoštátne zmeny cestovných poriadkov 2018/2019 Viac»
 
 
Zobrazené záznamy 76-90 z celkového počtu 380
Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Meniny / Sviatky

Virtuálny cintorín
Virtuálny cintorín obce Hrubý Šúr.
Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Projekty - Pályázatok

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr

A Hegysúri Óvoda felújítása - Rekonštrukcia materskej školy v Hrubom Šúri

Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy