https://hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó
Domov » Aktuality

Aktuality

 
 
16.07.2019 Príprava cestovných poriadkov
Vážení obyvatelia obce Hrubý Šúr

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2019/2020, ktoré budú k 15.12. 2019 si Vás dovoľujem informovať, že pokiaľ máte k súčasne platným cestovným poriadkom nejaké požiadavky resp. pripomienky, aby ste ich zaslali do termínu 19.08. 2019 na mailovú adresu starosta@hruby-sur.sk, príp. písomne na Obecný úrad v Hrubom Šúre. Požiadavky zaslané po 19.08. 2019 nebudú môcť byť zadelené k prehodnoteniu k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov.
Ing. Adrián Takács starosta obce Viac»
 
08.07.2019 Všeobecný lekár dovolenka VITACARE
Oznam plánovaná dovolenka v lete Viac»
 
28.06.2019 Dočasné zatvorenie pošty
Dočasné zatvorenie pošty od 01.07.2019 do 31.08.2019 Viac»
 
27.06.2019 Dôležité - Nová lehota, do ktorej si musia náhradní užívatelia usporiadať svoje užívacie právo
Vážený pán, Vážená pani!

Pozdravujem Vás, a mám za to, že tak ako Vy zastupujete a pracujete pre občanov Vašej obce alebo mesta, tak ja, ako poslanec zákonodarného orgánu - Národnej rady SR, zastupujem a pracujem pre všetkých občanov SR a mali by sme sa spoločne snažiť im dávať potrebné informácie v pravý čas, aby nemali našim nekonaním straty časové, finančné a ani zdravotné.

Preto by som Vás chcel touto cestou poprosiť, o vyhlásenie vo Vašom miestnom rozhlase (koľkokrát, to už nechám na Vašom zvážení), prípadne aj o oznámenie pre občanov inou formou, ako je to u Vás obvyklé, aby sa k informácii dostali včas. Ako viete obcí v SR je takmer 3000, pričom sa táto informácia týka skoro všetkých , a preto poprosil by som o jej zverejnenie všade tam, kde je to možné a ak je to možné. Vopred ďakujem za pochopenie.

O čo vlastne ide?

V kocke, o tzv. náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov, t.j. že neužívate vlastný pozemok, ale cudzí, ktorý Vám bol odovzdaný pozemkovým úradom, resp. odborom pozemkovým a lesným, príslušného okresného úradu v období od roku 1991 do roku 2008. Riešilo sa to cez § 15 zákona 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách (ďalej len zákon) a slangovo sa to nazývalo vyčlenenie pozemku cez pätnástku. Takéto vyčleňovanie vyplynulo z veľkej rozdrobenosti pozemkov, ktoré vlastnili naši občania a neboli obrábania schopné ich podiely, ktoré v jednotlivých parcelách mali. Pre názornosť, priemerný gazda na Slovensku mal pôdu rozdrobenú v 15 až 36 pozemkoch pri celkovej výmere niekoľko málo hektárov poľnohospodárskej pôdy. Keďže po roku 1989 bol veľký dopyt po obrábaní pôdy, tak sa to riešilo náhradným užívaním s garanciou štátu. Tento § 15 bol účinný do 31.12.2007 a rozhodnutia stratili platnosť 31. decembra 2018, ak nebol podaný návrh na podľa osobitného predpisu (§ 12 b zákona č. 504/2003 Z.z. o užívaní poľnohospodárskych pozemkov). Na túto skutočnosť nadväzuje § 42v zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, ktorý znie:„Vlastníci a užívatelia, ktorým boli vyčlenené pozemky do bezplatného náhradného užívania rozhodnutím o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov podľa § 15 tohto zákona z znení účinnom do 31. decembra 2007, sú povinní do 31. októbra 2019 usporiadať svoje užívacie vzťahy podľa osobitného predpisu (zákon č. 504/2003 Z.z. o užívaní poľnohospodárskych pozemkov).“
Nová lehota - 31. októbra 2019

Do tejto lehoty si musia náhradní užívatelia (nielen podnikatelia) usporiadať svoje užívacie právo (uzatvorenie nájomnej zmluvy, podnájomnej zmluvy, rozhodnutie pozemkového a lesného odboru okresného úradu ... ), ak chcú aďalej pokračovať v náhradnom užívaní poľnohospodárskeho pozemku.

Lesných pozemkov by sa to týkať nemalo, nakoľko tie sa odovzdávali len vlastníkom lesa a vo vlastníckych hraniciach príslušných parciel. No niekde sa môže aj to vyskytnúť, hlavne tam, kde boli porastené lesným porastom bývalé pasienky, prípadne orná pôda a nikto druh pozemku (kultúru) nezmenil. Podrobnosti ako postupovať si môžu občania priamo nájsť v zákone č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskej pôdy ( hlavne v § 12, § 12a, §12b, § 12c a nasl.), alebo sa poradiť priamo s pracovníkmi na odbore pozemkovom a lesnom príslušného okresného úradu, ktorí to majú vo svojej pracovnej náplni a sú príslušne vyškolení.

Toľko ku popisu informácie a pokiaľ je niečo nejasné, tak kontakt na mňa je 0908979510.

A teraz spomínaný odkaz :Poslanec NR SR Ing. Martin Fecko, člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, upozorňuje všetkých občanov, ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu, nie vlastnú, ale cudziu (náhradnú) a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 31.októbra 2019 si usporiadali svoje užívacie vzťahy podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o užívaní poľnohospodárskej pôdy... Nevysporiadaním si tohto vzťahu do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania. Ďakujem.
S úctou

Martin Fecko
Poslanec NR SR


Viac»
 
12.06.2019 Zmena v organizácii dopravy
Dňa 15.6.2019 (sobota) v čase od 12:00 do 24:00 hod. bude zmena v organizácii dopravy z dôvodu konania mestských slávností „Senecké leto 2019“.

Riešenie autobusových zastávok v Senci:
Senec, žel.st.; Senec, Gymnázium slovenské a Senec, SNP
budú bez náhrady zrušené. Viac»
 
12.06.2019 DEŇ DUNAJA
Obec Hrubý Šúr organizuje podujatie „DEŇ DUNAJA“ pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR dňa 29.06. 2019. Stretnutie bude pri poľovníckej chate o 08 00 hod. odkiaľ sa vyberieme čistiť brehy malého Dunaja.
Slovenská republika je jednou zo 14 krajín z povodia rieky Dunaj a 29. júna si pripomenieme v poradí už 16. Medzinárodný deň Dunaja.
Dunaj je riekou, ktorá spája krajina, rozmanité kultúry, národy, národnosti a rovnako spája aj rôzne prístupy k ochrane rieky a k životnému prostrediu ako takému.
Aj obec Hrubý Šúr chce mať čistý Dunaj a jeho okolie upravené, preto chceme svojou troškou prispieť ku skvalitneniu prostredia v okolí tejto významnej rieky.

Chcem sa vopred poďakovať všetkým zúčastneným na tomto podujatí.

Ing. Adrián Takács
starosta obce


Hegysúr község a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának védnöksége alatt 2019. június 29-én szervezi meg a Duna Napot. Találkozás 8 órakor a vadászház előtt. Onnan indulunk a Kis-Duna partjainak a tisztítására.
A Szlovák Köztársaság egyike a Duna vízgyűjtő területén elhelyezkedő 14 országnak. Június 29-én már a 16. Nemzetközi Duna Napról emlékezünk meg.
A Duna országokat, sokféle kultúrát, nemzeteket és nemzetiségeket összekötő folyó. Ugyanúgy összeköti a folyó- és környezetvédelemhez való különféle hozzáállásokat.
A hegysúriak is tiszta Dunát szeretnének, és azt, hogy a környezete ápolt legyen. Mi is hozzá szeretnénk járulni a Duna környezetének a javításához.
Mindenkinek előre köszönöm a részvételt.

Takács Adrián
polgármester
Viac»
 
07.06.2019 Malodunajský piknik 23.6.2019
Pozvánka na Malodunajský piknik 23.6.2019 Viac»
 
05.06.2019 Tanec
slovensky:
KLASICKÝ TANEC - ĽUDOVÝ TANEC - MODERNÝ TANEC - MUZIKÁLOVÝ TANEC
Obec Kostolná pri Dunaji v spolupráci s tanečným štúdiom EVANS-DANCE pod vedením pedagógov manželov Czingelovcov vyhlasuje prijímacie skúšky na tanečný kurz.
KDE: Kultúrny dom v Kostolnej pri Dunaji
KEDY: 11. 6. 2019 od 15.00 do 17.00 hod.
V prípade záujmu bude tanečný kurz od jesene prebiehať v Kultúrnom dome v Kostolnej pri Dunaji. Je to prvá konkrétna ponuka pre zmysluplné trávenie voľného času detí v našej obci. Túto informáciu môžete preto zdieľať čo najviac medzi známymi v okolí.
Manželia Czingelovci vyučovali tanec 19 rokov v ZUŠ v Senci. Ako profesionálni tanečníci v minulosti pôsobili v SĽUKu, SND a pani Czingelová bola 10 rokov šéfka baletu Armádneho umeleckého súboru.
maďarsky:
KLASSZIKUS TÁNC – NÉPTÁNC – MODERNTÁNC – MUSICEL TÁNC
Egyházfa község és az EVANS-DANCE tánciskola a Czingel házaspár vezetése alatt felvételit hirdet a tánc tanfolyamra.
HOL: Egyházfai kultúrház
MIKOR: 2019. június 11-én, 15:00-tól 17:00-ig
Ha elég érdeklődő jelentkezik, a tánctanfolyam az egyházfai kultúrházban lesz megtartva. Ez az első konkrét ajánlat egy jelentőségteljes szabadidő eltöltésére a gyermekeknek a falunkban. Az információt nyugodtan megoszthatják barátaikkal, ismerőseikkel, akiket esetleg érdekelné.
A Czingel házaspár 19 évig tanították a táncot a Szenci Művészeti iskolában (ZUŠ), mint profi táncosok tagjai voltak a SĽUK és SND tánccsoportjának, Czingelné 10 évig vezette a hadseregi művészeti csoportot.
Viac»
 
31.05.2019 Hodová zábava 14.06.2019
Hodová zábava 14.06.2019 Viac»
 
27.05.2019 Pošta
Vážení zákazníci,

Pošta Hrubý Šúr

bude z prevádzkových dôvodov

dňa 28.05.2019

Otvorená
od 14:00 - 18:00

a dňa 29.05 - 30.05.2019
Zatvorená

Najbližšie otvorená pošta Senec
Po-Pi 07:30 - 19:00 So 08:00 - 12:00

Ďakujeme za porozumenie

V Bratislave dňa: 27.05.2019 Viac»
 
27.05.2019 Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019 Viac»
 
25.05.2019 Voľby do európskeho parlamentu
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
- voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

ocu@hruby-sur.sk
Viac»
 
24.05.2019 Pozvánka na odhalenie pamätnej tabule
Pozvánka na odhalenie pamätnej tabule Viac»
 
24.05.2019 Revitalizácia ramena Malého Dunaja
Vážení spoluobčania, na podnet starostu obce Hrubý Šúr a riaditeľa odštepného závodu Bratislava Slovenského vodohospodárskeho podniku pána Ing. Jozefa Dúcza sa dňa 21.05. 2019 uskutočnilo pod záštitou pána riaditeľa pracovné stretnutie ohľadom Revitalizácie ramena Malého Dunaja, k. ú. Hrubý Šúr, za účasti starostu obce Hrubý Šúr, pána Ing. Vojtecha Kontseka riaditeľa správy vnútorných vôd Šamorín, pána Ing. Juraja Čurného a pána Ing. Borisa Kováča. Na tomto stretnutí boli dohodnuté nasledujúce kroky a postupy, ktorého výsledkom bude sprietočnenie ramena Malého Dunaja v roku 2020.
Veľmi pekne sa chcem v mene obce Hrubý Šúr poďakovať zúčastneným pánom zo Slovenského vodohospodárskeho podniku a obzvlášť pánovi riaditeľovi Ing. Jozefovi Dúczovi za konštruktívny a pozitívny postoj k Revitalizácii ramena Malého Dunaja, k. ú. Hrubý Šúr.

Ďakujem
Ing. Adrián Takács
starosta obce


Tisztelt Polgártársak!

Hegysúr község polgármestere és Ing. Jozef Dúcz a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat pozsonyi melléküzeme igazgatója kezdeményezésére az igazgató úr védnöksége alatt 2019. május 21-én munkatalálkozóra került sor. A résztvevők, így Hegysúr polgármestere, Ing. Vojtech Kontsek a somorjai belvíztársaság igazgatója, Ing. Juraj Čurný és Ing. Boris Kováč, a Hegysúr község katasztrális területén elhelyezkedő Kis-Duna-ág revitalizációjának a lehetőségeit tárgyalták meg. Pontosításra kerültek azok a lépések és eljárások, melyek eredményeképpen a hegysúri Kis-Duna-ág átfolyóvá tehető 2020-ban.
Hegysúr község nevében szeretném kifejezni köszönetemet, hogy a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat szakemberei és Ing. Jozef Dúcz igazgató úr a Kis-Duna-ág revitalizációjához konstruktívan és pozitívan álltak hozzá.

Ing. Takács Adrián
polgármester Viac»
 
14.05.2019 https://hruby-sur.sk/repository/download/posta--zatvorenie.PDF
posta zatvorenie 13.5.19 - 17.5.19 Viac»
 
 
Zobrazené záznamy 1-15 z celkového počtu 380
Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Meniny / Sviatky

Virtuálny cintorín
Virtuálny cintorín obce Hrubý Šúr.
Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Projekty - Pályázatok

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr

A Hegysúri Óvoda felújítása - Rekonštrukcia materskej školy v Hrubom Šúri

Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy