https://hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó
Domov » Aktuality

Aktuality

 
 
25.08.2018 Deň obce - Falunap
Obec Hrubý Šúr usporiada Deň obce Hrubý Šúr

dňa 25 . augusta 2018 od 17:00 hod.
“Pod prístreškom“,( „Súri Vigadó“).

V rámci tejto akcie bude vystupova MT Family, tanečná skupina zo Zlatých Klasov, Kozovanka, speváčka SISSI, Cinkotai Hagyományőrző Dalkőr a Márió z Maďarska.
Hra do tanca bude Péter Ravasz. Vstupné sa nebude vybera. Úroveň tejto akcie by sme chceli zvýši tombolou, ktorú by sme radi spestrili aj s Vašimi sponzorskými darmi. Keď máte možnos túto našu akciu sponzorova, prosím Vás urobte to do 24. augusta 2018 na obecnom úrade. Za vaše sponzorské dary vopred ďakujeme a tešíme sa na Vašu účas na tejto akcii.

Viac»
 
19.08.2018 Aktuálny cestovný poriadok
Cestovný poriadok platný od 19.08.2018.
Podrobné cestovné poriadky nájdete na www.idsbk.sk. Viac»
 
16.08.2018 Odpis vodomerov - A vízórák leírása
V dňoch od 16. augusta do 20. augusta 2018 pracovníci obecného úradu budú kontrolova a odpisova stavy vodomerov. Prosíme o umožnenie vykonania kontroly a odpisu.

2018 augusztus 16.-tól augusztus 20.-ig a vízórák ellenőrzését és a vízórák állásának leírását fogják végezni a községi hivatal alkalmazottai. Kérjük lakosainkat, hogy tegyék lehetővé a vízórák ellenőrzését.
Viac»
 
24.06.2018 II.Malodunajský piknik - II. Kis- Duna Piknik
Od 14:00 sa uskutoční II. Malodunajský piknik pri futbalovom ihrisku.
A focipálya mellett 14:00 órától megrendezésre kerül a II. Kis - Duna Piknik.
Viac»
 
18.06.2018 Rozlúčka so zosnulým - Búcsú halottunktól
Rozlúčka s našim spoluobčanom, Štefanom Filkászom, ktorý sa dožil 82 rokov, bude 18.06.2018 na miestnom cintoríne po zádušnej omši ktorá začína o 15:00-tej hodine.
Életének 83. esztendejében, eltávozott közülünk Filkász István. Végső búcsút vehetünk tőle Hegysúron, 2018. június 18-án a 15:00 órakor kezdődő gyászmise után a helyi temetőben.
Viac»
 
11.06.2018 Zasadnutie obecného zastupitežstva - A képviselő-testület ülése
11. júna 2018 o 18:30 sa bude kona 27. zasadnutie obecného zastupitežstva v rokovacej miestnosti obecného úradu.
A képviselő-testület 27. ülése 2018. június 11-én,
18:30 - kor lesz megtartva a tárgyaló teremben. Viac»
 
05.06.2018 Rozlúčka so zosnulým - Búcsú halottunktól
Rozlúčka s našim spoluobčanom, Ladislavom Tankóm, ktorý sa dožil 72 rokov, bude 05.06.2018 na miestnom cintoríne po zádušnej omši ktorá začína o 16:00-tej hodine.
Életének 73. esztendejében, eltávozott közülünk Tankó László. Végső búcsút vehetünk tőle Hegysúron, 2018. június 5-én a 16:00 órakor kezdődő gyászmise után a helyi temetőben.
Viac»
 
01.06.2018 Plány a projekty - Pályázatok
Projekty a plány
Obec v roku 2015 podala projekt na Pôdohospodársku platobnú agentúru na rekonštrukciu miestnej komunikácie. V roku 2018, koncom marca sme dostali podpísanú zmluvu, so schválenými financiami 65 791,19 Eur. Jedná sa o tzv. Durayovú ulicu. Tu sa prebehlo aj verejné obstarávanie na dodávateža, vyhrala to firma z Pezinka. S rekonštrukciou by sme chceli zača tento rok.
V roku 2017 sme podali projekt na Ministerstvo pôdohospodárstva na Zmenu užívania podkrovia na materskú školu. Jedná sa o športovú budovu ma futbalovom ihrisku, kde chceme otvori v podkroví jednu triedu materskej školy. Teraz sme obdŕžali list, že projekt bol schválený. Jedná sa maximálne o 175 077,69 Eur. Tu treba ešte urobi verejné obstarávanie na dodávateža.
Z vlastných prostriedkov sa robia nové prechody pre chodcov pri starej základnej škole a pri futbalovom ihrisku.
Obec podával aj projekt na obnovu škôlky na Bethlen Gábor Alap. V projekte sa uvažuje so zateplením starej budovy škôlky, obnovou sociálnych zariadení, obnovou hracích prvkov na dvore škôlky. Tento projekt je úspešný. Získali sme 49 mill. forintov.
Obec ďalej plánuje vypracova dokumentáciu na odvod splaškovej vody, kanalizáciu. Následne poda projekt. Teraz je šanca by aj úspešným.
Ďalej plánujeme tento rok urobi cestu pri čerpacej stanici so spolufinancovaním občanov tu bývajúcich.


Pályázatok
2015-ben beadtunk egy pályázatot a Mezőgazdasági Kifizető Ügynökségre egy helyi út felújítására. 2018. márciusában megkaptuk a 65 792,19 Euróról szóló szerződést. Ebben az esetben az úgynevezett Duray utcáról van szó. A közbeszerzési eljárást egy bazini cég nyerte meg. A munkálatokat szeretnénk ebben az évben elvégezni.
2017-ben a Mezőgazdasági Minisztériumhoz adtunk be pályázatot a futballpályán levő sportépület tetőterének beépítésére. Itt egy új osztályt szeretnénk nyitni az óvoda számára. Megkaptuk a határozatot, hogy pályázatunk sikeres, jóváhagytak maximum 145 077,69 Eurót. Itt még le kell folytatni a közbeszerzési pályázatot.
Önerőből két új közúti átjárót építettünk az öreg iskola és a futballpálya mellett.
Beadtunk egy pályázatot az óvoda öreg épületének felújítására a Bethlen Gábor Alaphoz is. Ennek keretén belül szeretnénk az épületet hő szigetelni, felújítani az öreg fűtésrendszert, a szociális helységeket. Az udvaron megjavítani a hintákat. Ez a pályázat sikeres lett, megkapunk 49 mill. forintot.
Továbbá tervezzük a szennyvízhálózat kiépítésére a tervrajzokat elkészíteni, majd beadni egy pályázatot. Most jó eséllyel pályázhatunk erre.
Terveink között szerepel a vízház melletti utca pormentessé tétele az érintett lakosok hozzájárulásával.
Viac»
 
30.05.2018 Zverejnenie ponuky
Zverejnenie ponuky na prevod vlastníctva požnohospodárskeho pozemku. Viac»
 
25.05.2018 Hodová zábava - Búcsúi bál
Pizza Caffe Hrubý Šúr a Obec Hrubý Šúr usporiadajú hodovú zábavu25. mája 2018 Pod prístreškom.
A Hegysúri Pizza Caffe és Hegysúr Község búcsúi bált szerveznek 2018. május 25-én a Súri Vigadóban. Viac»
 
22.05.2018 Oznam - Figyelmeztetés
Žiadame občanov, aby zelený odpad, hlavne trávu, vysypali do kontajnera. Ďalej trávu neuskladovali doma vo vreciach, lebo tam je to za chvížu hnilé. Kompostárne takú trávu nechcú bra.
Figyelmeztetjük polgárainkat, hogy a zöld hulladékot, főleg füvet, ne rakják le zsákokban a konténer mellé, hanem öntsék bele. Továbbá a füvet ne tárolják otthon műanyag zsákokban, mert hamar megrohad, tőlünk nem veszik át komposztba.
Viac»
 
18.05.2018 Výberové konanie - Igazgató választás
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeža Základnej školy v Hrubom Šúri.
Igazgatóválasztás kiírása a Hegysúri szlovák alapiskolába. Viac»
 
14.05.2018 Zápis do MŠ - Beiratkozás az óvodába
Zápis do materskej školy bude 14., 15. a 18.mája 2018
od 8:00 do 12:00 a 16. a 17. mája 2018
od 13:00 do 17:00.
Beiratkozás az óvodába 2018. május 14., 15. és 18-án
8:00-tól 12:00 óráig, május 16-án és 17-én 13:00-tól 17:00 óráig lesz lesz. Viac»
 
07.05.2018 Dovolenka - Szabadság
07.05.2018 pondelok bude Obecný úrad zatvorený kvôli čerpaniu dovolenky.
2018. május 7-én a Községi Hivatal szabadság miatt zárva lesz. Viac»
 
13.04.2018 Jarné upratovanie - Tavaszi nagytakarítás
V obci sa uskutoční brigáda na jarné upratovanie. Žiadame vlastníkov, aby okolo svojej nehnutežnosti urobili poriadok. Budú rozmiestnené kontajnéry na vežkorozmerný odpad na ihrisku, pri základnej škole a pri družstve. Na zelený odpad je kontajner pri transformátore v "Kövecses".
Áprílis 13-án tavaszi nagytakarítást szervezünk községünkben. Kérünk mindenkit, telkeik körűl takarítsanak össze. A focipálya mellett, az iskolánál és a szövetkezeti udvar mellett konténerek lesznek leállítva. Zöld hulladékra külön konténer van a transzformátor mellett a Kövecsesben. Viac»
 
 
Zobrazené záznamy 1-15 z celkového počtu 286
Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Meniny / Sviatky

Virtuálny cintorín
Virtuálny cintorín obce Hrubý Šúr.
Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Projekty - Pájázatok

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr

A Hegysúri Óvoda felújítása - Rekonštrukcia materskej školy v Hrubom Šúri

Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy