https://hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó
Domov » Aktuality

Aktuality

 
 
10.11.2018 Komunálne voľby - Helyhatósági választások
Vychádzajúc zo zákona Slovenskej národnej rady č. 180/2014 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňujeme
- počet obyvateľov obce Hrubý Šúr ku dňu 10.07.2018 969
- počet volebných okrskov 1
- počet poslancov obecného zastupiteľstva 5

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie: Juliana Árvová, adresa: Obecný úrad Hrubý Šúr č. 205
Tel: 02 45903 124
e-mailová adresa: ocu@hruby-sur.sk
E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie: ocu@hruby-sur.sk.
Viac»
 
17.09.2018 Zmena otváracích hodín pošty - A pósta nyitvatartásának változása
Otváracie hodiny pošty:
Pondelok, utorok, štvrtok a piatok 08:00 - 13:30
Streda 13:00 - 16:00
Sobota, nedeľa zatvorené Viac»
 
10.09.2018 Zasadnutie obecného zastupiteľstva - A képviselő-testület ülése
10. septembra 2018 o 18:30 sa bude konať 29. zasadnutie obecného zastupiteľstva v spoločenskej miestnosti pri futbalovom ihrisku.
A képviselő-testület 29. ülése 2018. szeptember 10-én,
18:30 - kor lesz megtartva a futbalpálya melletti épületben. Viac»
 
03.09.2018 Oznam - Felhívás
Riaditeľstvo Základnej školy Hrubý Šúr oznamuje, že slávnostný začiatok školského roka 2018-2019 bude v pondelok 3. septembra o 8,00 hodine.

A Hegysúri Magyar tannyelvű Alapiskola igazgatósága értesíti a tisztelt szülőket, hogy a 2018-2019-es tanév ünnepélyes megnyitója szeptember 3.-án, hétfőn 8,00 órakor lesz megtartva.
Szeretettel várják a kisdiákokat és szüleiket.

MŠ Hrubý Šúr - Óvoda Hegysúr s vyučovacím jazykom maďarským bude v školskom roku 2018/2019 v čase rekonštrukcie budovy materskej školy v prevádzke od 6:30 hod. do 16:30 hod.
Ďakujeme všetkým rodičom za pochopenie a zhovievavosť a ďakujeme všetkým ,ktorí boli ochotní vyjsť MŠ v ústrety a nechali deti doma počas rekonštrukcií.
Deti pracujúcich rodičov, ktorí do MŠ nastúpia 3.9.2018 , budú potrebovať prezuvky, pyžamko, náhradné oblečenie.
Na základe verejno-záväzného nariadenie obce poplatok za pobyt v MŠ v sume 10 Eur prosíme uhradiť do 10. dňa v mesiaci.

A Hegysúri Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda értesíti a szülőket, hogy a 2018/2019 iskolai évben az épület átépítése végett az óvoda 6,30-tól 16:30-ig lesz nyitva.
Köszönjük a szülők megértését, aki hajlandó volt otthon hagyni a gyermekét az átépítés miatt.
A dolgozó szülők gyermekeinek, akik 2018.9.3.-án lépnek be az óvodába, szükségük lesz papucsra, pizsamára és pótöltözékre.
Az általános érvényű rendelet alapján kirótt illetéket kérjük a naptári hónap 10-ig megtéríteni. A havi illeték egy gyermekre 10,- euro.

Viac»
 
31.08.2018 Rozlúčka so zosnulou - Búcsú halottunktól
Rozlúčka s našou spoluobčankou, Bertou Andrássyovou, ktorá sa dožila 86 rokov, bude 31.08.2018. na miestnom cintoríne po zádušnej omši, ktorá začína o 15:00-tej hodine.
Életének 87. esztendejében, eltávozott közülünk Andrássy Berta. Végső búcsút vehetünk tőle, 2018. augusztus 31-én a 15:00 órakor kezdődő szentmise után a hegysúri temetőben.
Viac»
 
25.08.2018 Deň obce - Falunap
Obec Hrubý Šúr usporiada Deň obce Hrubý Šúr

dňa 25 . augusta 2018 od 17:00 hod.
“Pod prístreškom“,( „Súri Vigadó“).

V rámci tejto akcie bude vystupovať MT Family, tanečná skupina zo Zlatých Klasov, Kozovanka, speváčka SISSI, Cinkotai Hagyományőrző Dalkőr a Márió z Maďarska.
Hrať do tanca bude Péter Ravasz. Vstupné sa nebude vyberať. Úroveň tejto akcie by sme chceli zvýšiť tombolou, ktorú by sme radi spestrili aj s Vašimi sponzorskými darmi. Keď máte možnosť túto našu akciu sponzorovať, prosím Vás urobte to do 24. augusta 2018 na obecnom úrade. Za vaše sponzorské dary vopred ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť na tejto akcii.

Viac»
 
19.08.2018 Aktuálny cestovný poriadok
Cestovný poriadok platný od 19.08.2018.
Podrobné cestovné poriadky nájdete na www.idsbk.sk. Viac»
 
16.08.2018 Odpis vodomerov - A vízórák leírása
V dňoch od 16. augusta do 20. augusta 2018 pracovníci obecného úradu budú kontrolovať a odpisovať stavy vodomerov. Prosíme o umožnenie vykonania kontroly a odpisu.

2018 augusztus 16.-tól augusztus 20.-ig a vízórák ellenőrzését és a vízórák állásának leírását fogják végezni a községi hivatal alkalmazottai. Kérjük lakosainkat, hogy tegyék lehetővé a vízórák ellenőrzését.
Viac»
 
24.06.2018 II.Malodunajský piknik - II. Kis- Duna Piknik
Od 14:00 sa uskutoční II. Malodunajský piknik pri futbalovom ihrisku.
A focipálya mellett 14:00 órától megrendezésre kerül a II. Kis - Duna Piknik.
Viac»
 
18.06.2018 Rozlúčka so zosnulým - Búcsú halottunktól
Rozlúčka s našim spoluobčanom, Štefanom Filkászom, ktorý sa dožil 82 rokov, bude 18.06.2018 na miestnom cintoríne po zádušnej omši ktorá začína o 15:00-tej hodine.
Életének 83. esztendejében, eltávozott közülünk Filkász István. Végső búcsút vehetünk tőle Hegysúron, 2018. június 18-án a 15:00 órakor kezdődő gyászmise után a helyi temetőben.
Viac»
 
05.06.2018 Rozlúčka so zosnulým - Búcsú halottunktól
Rozlúčka s našim spoluobčanom, Ladislavom Tankóm, ktorý sa dožil 72 rokov, bude 05.06.2018 na miestnom cintoríne po zádušnej omši ktorá začína o 16:00-tej hodine.
Életének 73. esztendejében, eltávozott közülünk Tankó László. Végső búcsút vehetünk tőle Hegysúron, 2018. június 5-én a 16:00 órakor kezdődő gyászmise után a helyi temetőben.
Viac»
 
01.06.2018 Plány a projekty - Pályázatok
Projekty a plány
Obec v roku 2015 podala projekt na Pôdohospodársku platobnú agentúru na rekonštrukciu miestnej komunikácie. V roku 2018, koncom marca sme dostali podpísanú zmluvu, so schválenými financiami 65 791,19 Eur. Jedná sa o tzv. Durayovú ulicu. Tu sa prebehlo aj verejné obstarávanie na dodávateľa, vyhrala to firma z Pezinka. S rekonštrukciou by sme chceli začať tento rok.
V roku 2017 sme podali projekt na Ministerstvo pôdohospodárstva na Zmenu užívania podkrovia na materskú školu. Jedná sa o športovú budovu ma futbalovom ihrisku, kde chceme otvoriť v podkroví jednu triedu materskej školy. Teraz sme obdŕžali list, že projekt bol schválený. Jedná sa maximálne o 175 077,69 Eur. Tu treba ešte urobiť verejné obstarávanie na dodávateľa.
Z vlastných prostriedkov sa robia nové prechody pre chodcov pri starej základnej škole a pri futbalovom ihrisku.
Obec podával aj projekt na obnovu škôlky na Bethlen Gábor Alap. V projekte sa uvažuje so zateplením starej budovy škôlky, obnovou sociálnych zariadení, obnovou hracích prvkov na dvore škôlky. Tento projekt je úspešný. Získali sme 49 mill. forintov.
Obec ďalej plánuje vypracovať dokumentáciu na odvod splaškovej vody, kanalizáciu. Následne podať projekt. Teraz je šanca byť aj úspešným.
Ďalej plánujeme tento rok urobiť cestu pri čerpacej stanici so spolufinancovaním občanov tu bývajúcich.


Pályázatok
2015-ben beadtunk egy pályázatot a Mezőgazdasági Kifizető Ügynökségre egy helyi út felújítására. 2018. márciusában megkaptuk a 65 792,19 Euróról szóló szerződést. Ebben az esetben az úgynevezett Duray utcáról van szó. A közbeszerzési eljárást egy bazini cég nyerte meg. A munkálatokat szeretnénk ebben az évben elvégezni.
2017-ben a Mezőgazdasági Minisztériumhoz adtunk be pályázatot a futballpályán levő sportépület tetőterének beépítésére. Itt egy új osztályt szeretnénk nyitni az óvoda számára. Megkaptuk a határozatot, hogy pályázatunk sikeres, jóváhagytak maximum 145 077,69 Eurót. Itt még le kell folytatni a közbeszerzési pályázatot.
Önerőből két új közúti átjárót építettünk az öreg iskola és a futballpálya mellett.
Beadtunk egy pályázatot az óvoda öreg épületének felújítására a Bethlen Gábor Alaphoz is. Ennek keretén belül szeretnénk az épületet hő szigetelni, felújítani az öreg fűtésrendszert, a szociális helységeket. Az udvaron megjavítani a hintákat. Ez a pályázat sikeres lett, megkapunk 49 mill. forintot.
Továbbá tervezzük a szennyvízhálózat kiépítésére a tervrajzokat elkészíteni, majd beadni egy pályázatot. Most jó eséllyel pályázhatunk erre.
Terveink között szerepel a vízház melletti utca pormentessé tétele az érintett lakosok hozzájárulásával.
Viac»
 
30.05.2018 Zverejnenie ponuky
Zverejnenie ponuky na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Viac»
 
25.05.2018 Hodová zábava - Búcsúi bál
Pizza Caffe Hrubý Šúr a Obec Hrubý Šúr usporiadajú hodovú zábavu25. mája 2018 Pod prístreškom.
A Hegysúri Pizza Caffe és Hegysúr Község búcsúi bált szerveznek 2018. május 25-én a Súri Vigadóban. Viac»
 
22.05.2018 Oznam - Figyelmeztetés
Žiadame občanov, aby zelený odpad, hlavne trávu, vysypali do kontajnera. Ďalej trávu neuskladovali doma vo vreciach, lebo tam je to za chvíľu hnilé. Kompostárne takú trávu nechcú brať.
Figyelmeztetjük polgárainkat, hogy a zöld hulladékot, főleg füvet, ne rakják le zsákokban a konténer mellé, hanem öntsék bele. Továbbá a füvet ne tárolják otthon műanyag zsákokban, mert hamar megrohad, tőlünk nem veszik át komposztba.
Viac»
 
 
Zobrazené záznamy 1-15 z celkového počtu 290
Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Meniny / Sviatky

Virtuálny cintorín
Virtuálny cintorín obce Hrubý Šúr.
Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Projekty - Pájázatok

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr

A Hegysúri Óvoda felújítása - Rekonštrukcia materskej školy v Hrubom Šúri

Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy