https://hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó
Domov » Aktuality

Aktuality

 
 
03.04.2019 Rozhodnutie
Rozhodnutie odstránenie oplotenia ... Viac»
 
02.04.2019 Triedený odpad pri pošte
Vážení spoluobčania, keďže obec Hrubý Šúr zabezpečila odvoz triedeného odpadu (plast, papier) zberom od domu, dňom 02.04. 2019 už nie je možné vynášať plastový a papierový odpad k pošte.
Prosím rešpektujte túto skutočnosť, v opačnom prípade bude musieť ten, kto poruší zákaz uhradiť finančné prostriedky za mimoriadny odvoz.


Tisztelt polgáraink, mivel falunk bebiztosította a szelektált hulladék /műanyag, papír/ háztól való elszállítását, 2019. 04.02-tól már nem lehetséges műanyag és papír hulladékot a posta mellé kihordani.
Kérem, vegyék figyelembe ezt a tényt, ellenkező esetben a tilalom megszegőjének kell majd megtérítenie az elszállítás pluszköltségeit.

Ing. Adrián Takács
starosta obce
Viac»
 
01.04.2019 Pozvánka na OZ 01.04.2019
Pozvánka na OZ 01.04.2019 Viac»
 
30.03.2019 Kontajner - jarné upratovanie
Oznamujeme občanom, že v rámci jarného upratovania dňa 30. a 31. marca 2019,
s prístupom denne od 8:00 do 16:30 hod.
bude umiestnený veľkokapacitný kontajner v areáli bývalého družstva pri hlavnom vchode.
Do kontajnera môže ísť objemný odpad ako napr. sedačky, nábytok, koberce, linoleá, tapacíry z áut, nárazníky a pod.
Do kontajnera nesmie ísť nebezpečný odpad ako elektro zariadenia, vedrá z farieb, lakov či postrekov, taktiež pneumatiky, konáre a pod.

Ing. Adrián Takács
starosta obceTudatjuk polgárainkkal, hogy a tavaszi nagytakarítás alkalmából 2019. március 30.-án és 31.- én,
naponta 8 órától 16: 30 óráig
lesz elhelyezve nagykapacitású konténer a volt szövetkezet udvarában a főbejárat mellett.
A konténerbe tehetnek: nagyobb térfogatú hulladékot, mint ülőgarnitúrát, bútort, szőnyeget, linóleumot, autókárpitot, ütközőket stb.
A konténerbe tilos veszélyes hulladékot, mint pl. elektromos berendezéseket, festékes, lakkos és permetes vödröket, autógumikat, faágakat és más szerves hulladékot rakni.

Takács Adrián Ing.
polgármester
Viac»
 
21.03.2019 Zápis do 1. ročníka
Vážení rodičia,
riaditeľstvo ZŠ v Hrubom Šúre oznamuje, že zápis do prvého ročníka pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční dňa:
15. apríla 2019 /pondelok/ v čase od 13:00 do 15:00 v priestoroch školy.
Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do augusta 2019 šesť rokov.
Zákon určuje rodičovi povinnosť zapísať každé dieťa, ktoré má slovenské občianstvo a dosiahlo školopovinný vek, do základnej školy na území Slovenska, bez ohľadu na to, kde aktuálne dieťa žije.
Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt – v tzv. kmeňovej škole.
Podľa zákona môže rodič zapísať dieťa iba na 1 základnú školu. Má právo zapísať dieťa na inú ako kmeňovú školu, avšak prijatie žiaka na takúto školu je na rozhodnutí riaditeľa. Zákonnému zástupcovi žiaka bude podľa platných predpisov do 15. júna doručené jedno z uvedených rozhodnutí riaditeľa školy:
 Rozhodnutie o prijatí do školy
 Rozhodnutie o neprijatí do školy
 Rozhodnutie o odklade školskej dochádzky
Viac»
 
21.03.2019 Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Tlačivo
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Tlačivo Viac»
 
18.03.2019 Výsledky hlasovanie 1.kola volieb prezidenta SR
Výsledky hlasovanie 1.kola volieb prezidenta SR Viac»
 
08.03.2019 MDŽ
Milé ženy,

pripájam svoj srdečný pozdrav ku všetkým tým pozdravom, ktoré sú v týchto dňoch adresované vám.
Pripájam svoje ďakovné slovo ku všetkým tým pekným slovám, ktoré sú v týchto dňoch vyslovené nahlas či potichu vám, milé oslávenkyne. Ďakujeme Vám za dar života, za pohladenie a lásku, za trvalú hodnotu dar večnej prítomnosti.

Máločomu v našom živote a osobitne v našich vzťahoch môžeme priradiť prívlastok trvalej hodnoty. Hodnoty, ktorej cena rastie práve tedy, keď iné hodnoty miznú z nášho zorného uhla a zo života vôbec. Vaša hodnota, milé ženy, je však trvalá.

S teplom svojho láskavého srdca a milého slova sa viniete celým našim mužským životom. Buďte aj naďalej zdravé, šťastné a rozdávajte lásku a milý úsmev. Želám vám, aby vás porozumenie, vytrvalosť a láska sprevádzali na každom kroku.

Ing. Adrián Takács
starostaKedves Hölgyek!

Szívélyes üdvözletemet csatolom azokhoz az üdvözletekhez, melyeket a napokban Önöknek címeznek.
Kedves ünnepeltek! Köszönetem kapcsolódik azokhoz a szép szavakhoz, melyek hangosan vagy éppen halkan elhangzanak.
Köszönöm Önöknek az élet ajándékát, a szeretetet, az örök értékeket és a jelen örökkévalóságát.
Életünk során és emberi kapcsolatainkban kevés dologhoz vagyunk képesek az örökérvényűség jelzőjét kapcsolni. Arra gondolok, aminek az értéke csakis növekszik, míg más – ami nem fontos – elenyészik vagy egyszerűen eltűnik. Kedves Hölgyek! Az Önök által képviselt értékek soha nem vesznek el, hiszen állandóak.
A férfiak életét szívük melegsége, szavaik kedvessége kíséri. Legyenek továbbra is egészségesek és boldogok. Borítsanak be bennünket szeretetükkel és mosolyukkal.
Kívánom, hogy életük a megértés, a kitartás és a szeretet jegyében teljen.


Takács Adrián, mérnök
polgármester
Viac»
 
08.03.2019 Deratizácia
... Viac»
 
05.03.2019 Nové oznámenie v Územnom pláne obce
Nové oznámenie v Územnom pláne obce Viac»
 
05.03.2019 Výrub stromu
Výrub stromu na par. č. 759/42 k.ú. Hrubý Šúr 1 kus obvod kmeňa vo výške 1,3 m je 90 cm.
Možnosť prihlásenia sa do konania do 7 dní odo dňa zverejnenia.

Ing. Adrián Takács
starosta obce


Fa kivágása a 759/42 sz. parcella területén Hegysúr kataszterében. A fa törzsének kerülete 1,3 m magasságban 90 cm
Hozzászólásaikat és kifogásaikat az eljárással kapcsolatban a közzététel napjától számított 7 napon belül nyújthatják be.

Takács Adrián, mérnök
polgármester
Viac»
 
04.03.2019 Stavby bez právoplatného územného alebo stavebného povolenia
Vážení spoluobčania, ako štatutár stavebného úradu budem dôsledne prešetrovať priestupky a správne delikty, ktorých sa stavebníci dopustia počas výkonu môjho funkčného obdobia, ktoré sa týkajú uskutočňovania stavieb a ich zmien bez územného alebo stavebného povolenia na území obce Hrubý Šúr, budem za takéto protiprávne konanie ukladať sankcie na hornej hranici príslušných sadzieb, ako sú uvedené v § 105 a § 106 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Ing. Adrián Takács
starosta obce

Tisztelt polgáraink, mint az építkezési hivatal törvényes tisztviselője, a jövőben alaposan megvizsgálom az építkezők által a hivatali időm alatt elkövetett szabálysértéseket településünk területén. A területrendezési tervben nem elfogadott vagy építési engedély nélkül történő építkezéseknél és változtatásoknál az Ěpítési törvény 105. és 106. §-ai alapján kiszabható lehető legmagasabb pénzbírságokat fogom alkalmazni.

Ing. Takács Adrián
polgármester
Viac»
 
04.03.2019 Odvoz plastu a papiera s pred domu
Vážení spoluobčania, na stránke obecného úradu je vyvesený nový harmonogram vývozu plastu a papiera s pred domu na rok 2019. Odvoz bude každý 4. týždeň vo štvrtok, počnúc 24. januára 2019. Ak občania vyložia viac ako jedno vrece papiera alebo viac ako jedno vrece plastu zobrané im bude všetko. Plasty a papier v zberných nádobách 1 100 l (t. j. pri pošte) sa budú odvážať v tieto isté dni až do ich zrušenia. Odvoz komunálneho odpadu ostáva nezmenený t.j. každý nepárny týždeň vo štvrtok.

Ing. Adrián Takács
starosta obce

Tisztelt polgáraink, a községi hivatal honlapján már megtalálható a műanyag és papírhulladék elszállításának új terve 2019- re, mégpedig minden 4. héten csütörtökön, kezdve 2019 január 24.-vel. Minden kihelyezett papír és műanyaghulladékot tartalmazó zsákot elvisznek a házak elől. Az 1100 l-es gyűjtőkonténerekben (azaz a posta mellett) a műanyag és papírhulladékot szintén ezeken a napokon ürítik majd ki a gyűjtőhely megszüntetéséig. A háztartási hulladék elszállításának időpontja változatlan marad, azaz minden páratlan héten csütörtökön.

Ing. Takács Adrián
polgármester
Viac»
 
04.03.2019 Neudržiavané parcely
Vážení spoluobčania, v prípade ak viete o parcelách (plochách) v intraviláne obce, ktoré nie sú upravované dlhodobo, prosím poskytnite tieto informácie na starosta@hruby-sur.sk


Ing. Adrián Takács
starosta obce


Tisztelt polgártársak, abban az esetben ha környezetükben tudnak huzamosabb ideig gondozatlan beltelkekről és területekről, kérjük jelezzék a starosta@hruby-sur.sk mail címen.


Takács Adrián, mérnök
polgármester

Viac»
 
04.03.2019 Obecná brigáda 23.03. 2019
Vážení spoluobčania, starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva za pomoci záhradkárov, poľovníkov, rybárov, skautov a Csemadoku, organizujú obecnú brigádu dňa 23.03. 2019 o 08 00 hod. zápis (každý zúčastnený obdrží číslo), okolo 12 00 hod. obed a o 16 00 hod. starosta obce vyžrebuje jedného z účastníkov a odovzdá mu cenu – víkendový pobyt. Náplňou prác bude: čistenie verejného priestranstva, vymaľovanie garáže na OÚ, osadenie detských preliezok na dvore ZŠ, obnova detských preliezok nátermi pri ZŠ a MŠ a pri futbalovom ihrisku, uloženie trávnikovej dlažby na dvore OÚ a iné. Žiadame tých ktorý sa chcú tejto brigády zúčastniť aby sa nahlásili na mail: ocu@hruby-sur.sk z dôvodu zabezpečenia pracovných prostriedkov a občerstvenia. Ak by nejaké podnikateľské subjekty alebo fyzické osoby chceli túto brigádu akoukoľvek formou podporiť nech sa prihlásia u starostu obce. V prípade nepriaznivého počasia sa táto brigáda presunie na iný termín.

Ďakujem
Ing. Adrián Takács
starosta obce

Tisztelt polgártársak, a polgármester a képviselőtestület a helyi szervezetek mint a kertészek, vadászok, halászok és cserkészek, továbbá a Csemadok segítségével 2019. 03.13.–án falubrigádot szervez a következő programmal:
08:00 a résztvevők regisztrációja /minden résztvevő számot kap/
12:00 ebéd
16:00 a regisztrációs számok sorsolása, a díj hétvégi kirándulás.
A közben elvégzendő munkák: a közterületek takarítása, a garázs kifestése a községi hivatalban, az iskola játszóterén a mászókák telepítése, a meglevő hinták lefestése az iskola és óvoda udvarán és a futballpályán, a gyeptéglák lerakása aközségi hivatal udvarán és egyebek. Akik szeretnének részt venni a brigádon, jelentkezzenek az ocu@hruby-sur.sk mail címen a munkaeszközök és a frissítő bebiztosítása céljából. A polgármesternél szintén jelentkezhetnek azok a magánszemélyek vagy vállalkozók, akik bármilyen formában szeretnék támogatni ezt a brigádot. Rossz idő esetén a brigád más időpontra tolódik.

Köszönöm.

Takács Adrián, mérnök
polgármester

Viac»
 
 
Zobrazené záznamy 46-60 z celkového počtu 401
Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Meniny / Sviatky

Virtuálny cintorín
Virtuálny cintorín obce Hrubý Šúr.
Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Projekty - Pályázatok

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr

A Hegysúri Óvoda felújítása - Rekonštrukcia materskej školy v Hrubom Šúri

Otvorená samospráva
 Prvá strana
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy