https://hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó
Domov » Aktuality

Aktuality

 
 
31.01.2019 Platba za komunálny odpad
Poplatok za komunálny odpad na rok 2019

Poplatok za komunálny odpad treba uhradiť osobne na obecnom úrade počas úradných hodín do 31.01.2019. Poplatník po zaplatení obdrží nálepku, ktorú musí nalepiť na odpadovú nádobu. V opačnom prípade po tomto termíne nebude zabezpečený odvoz komunálneho odpadu.
Zároveň každá domácnosť obdrží 25 ks plastových vriec na triedený odpad (plasty a papier), ktorý sa bude odvážať mesačne s pred domu. Presné dátumy odvozu triedeného odpadu (plasty a papier) budú vyvesené na stránke obce akonáhle nám ich spoločnosť AVE doručí.

Ing. Adrián Takács
starosta obce


Háztartási hulladék - 2019

A háztartási hulladék elszállításának illetékét kérjük személyesen befizetni a községi hivatalban az ügyfélfogadási órákban 2019 január 31.-ig. A befizetés után kapott matricát a szeméttárolóra kell ragasztani. Ellenkező esetben 2019. február 1.-től a háztartási hulladékot nem szállítják el.
Ugyanakkor minden háztartás 25 műanyag zsákot kap a szelektív hulladék (műanyag és papír) számára, amelyet havonta a házak elől fogjnak elszállítani. A szelektív hulladék (műanyag és papír) összegyűjtésének pontos dátumait az önkormányzat oldalán tudatjuk majd, miután az AVE cég meghatározza és tudatja az időpontokat.

Takács Adrián Ing.
polgármester
Viac»
 
31.01.2019 Daňové priznanie z nehnuteľnosti
Daňové priznanie z nehnuteľnosti
Daňové priznanie z nehnuteľnosti treba podať do 31. januára 2019. Týka sa tých majiteľov, ktorý v roku 2018 kúpili, predali alebo zdedili nehnuteľnosť.

Ing. Adrián Takács
starosta

Ingatlanok adóbevallása
Az ingatlanok adóbevallását 2019. január 31.-ig kell benyújtani. Ez azokra a tulajdonosokra vonatkozik, akik a 2018-as év folyamán ingatlant vettek, eladtak vagy örököltek.
Ing. Adrián Takács
polgármester
Viac»
 
30.01.2019 Oznámenie obecného úradu
Oznamujeme občanom, že zajtra 30. januára 2019 Obecný úrad z technických príčin bude otvorený od 14,00 do 17,00 hod.
Ing. Adrián Takács
starosta obce


Értesítjük a falu lakosságát, hogy a községi hivatal holnap, 2019 január 30.-án technikai okok miatt 14,00 órától 17,00 óráig lesz nyitva.
Ing. Takács Adrián
polármester
Viac»
 
28.01.2019 Súhrnná správa za 4 Q 2018
      
Obec Hrubý Šúr
903 01 Hrubý Šúr 205
 
 
 
 
Súhrnná správa o zadaní zákaziek s cenou nad 5.000 €
ZA IV. ŠTVRŤROK 2018 V SÚLADE S § 117 ZÁKON... Viac»
 
23.01.2019 Meranie zrakovej ostrosti
V stredu, 23. januára 2019 v čase od 14:00-14:45 hod. sa uskutoční v priestoroch obecného úradu Hrubý Šúr meranie zrakovej ostrosti zdarma. Klienti si môžu dať podľa potreby vymeniť sklá do vlastného rámu alebo im vyhotovia nove dioptrické okuliare za výhodne ceny. Ak nosíte okuliare, doneste si ich so sebou pre porovnanie.
Hotové okuliare Vám prinesú späť do obce.

Ing. Adrián Takács
starosta obce


2019. január 23-án, szerdán, 14 órától 14 óra 45 percig a községi hivatal tanácstermében lehetőség nyílik a látás élességének ingyenes kivizsgálására, . Az érdeklődők hozzák magukkal a már meglévő szemüvegüket is. A mérések alapján az ügyfelek saját szemüvegkeretükön cserélhetnek üveget, vagy elfogadható áron új dioptriás szemüveget rendelhetnek. Az elkészített szemüvegeket személyesen hozzák el önökhez.


Ing. Takács Adrián
polgármester
Viac»
 
18.01.2019 Komunitný plán obce 2018 - 2022
                                           ... Viac»
 
11.01.2019 Zatvorená pošta
Vedúca miestnej pošty oznamuje občanom že pošta dňa 11. januára 2019 bude z technických príčin zatvorená.

A helyi posta vezetőnője tudatja a lakosainkkal, hogy 2019 január 11-én a posta technikai okok miatt zárva lesz.
Viac»
 
11.01.2019 Návrh rokovacieho poriadku 2019
NÁVRH
 
ROKOVACIEHO PORIADOKU OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V HRUBOM ŠÚRE
Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre na základe § 12 ods. 7 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a Štatútu obce v Hrubom Šúre vydáva ... Viac»
 
07.01.2019 Akadémia ozbrojených síl
Príprava uchádzačov na prijímacie skúšky na Akadémiu ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Záujemcovia o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl môžu využiť informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu stredoškolákov na prijímacie skúšky. Bližšie informácie poskytneme záujemcom, pokiaľ nás osobne navštívia v Liptovskom Mikuláši, alebo nám zatelefonujú na číslo 0905 622 170. Osobnú návštevu je potrebné predom nahlásiť. Je možné prísť aj v sobotu a nedeľu. Telefonicky zodpovieme na otázky denne v dobe od 10:00 do 24:00 hod., a to aj v sobotu a v nedeľu.

Viac»
 
01.01.2019 Kalendár vývozu 2019
Kalendár vývozu odpadu pre Hrubý Šúr na rok 2019. Viac»
 
01.01.2019 Ponuka pracovného miesta
Obec Hrubý Šúr

Naše číslo: 254/2018 Hrubý Šúr 14.12. 2018


Pracovná ponuka
Podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č.552/2003 Z.z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

p r i j m e z a m e s t n a n c a
na voľnú pracovnú pozíciu
SAMOSTATNÝ ÚČTOVNÍK a SAMOSTATNÝ REFERENT OBECNÉHO ÚRADU

Miesto výkonu: Obecný úrad Hrubý Šúr
Pracovný vzťah: pracovná zmluva na plný úväzok
Termín nástupu: ihneď
Ponúkaný plat: 1 250 €/ brutto
Kvalifikačné predpoklady a iné podmienky prijatia:
SŠ, VŠ ekonomického zamerania
prax v ekonomickom odbore min. 5 rokov
maďarský jazyk
výborná orientácia a znalosť účtovných predpisov, štandardov a daňovej legislatívy, najmä zákonov: Zákon o obecnom zriadení 369/90 Z.z., zákon o nakladaní s majetkom obce 138/1991 Z.z., o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 583/2004 Z.z. a zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
• samostatnosť, zodpovednosť a flexibilita
• analytické myslenie
• precíznosť, rozhodnosť
• občianska bezúhonnosť
Výhodou sú:
• prax v samospráve
• skúsenosti s účtovným softwarom URBIS
Opis pracovnej náplne:
- vedenie komplexného podvojného účtovníctva obce - rozpočtovníctvo– zostavovanie návrhu rozpočtu jeho napĺňanie, úpravy a správy o jeho čerpaní - zostavenie ročnej účtovnej závierky vrátane daňového priznania - zostavenie Záverečného účtu obce a Výročnej správy obce - komunikácia s audítormi, daňovými a bankovými subjektmi - evidencia majetku obce vrátane jeho inventarizácie,
- vedenie agendy personalistiky a miezd pre verejnú správu
- evidencia obyvateľstva, sociálna agenda

Požadované doklady pre prijatie do zamestnania:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• overená fotokópia dokladu o vzdelaní (najvyššom dosiahnutom)
• podpísaný štruktúrovaný životopis ( uveďte aj telefonický kontakt)
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov pre účely výberu do zamestnania

Uchádzači sa môžu hlásiť na adrese: Obecný úrad Hrubý Šúr, Hrubý Šúr 205, 903 01 Hrubý Šúr
starosta@hruby-sur.sk, 0905/436 099
Termín výberového konania bude uchádzačom oznámený emailom, resp. telefonicky

Ing. Adrián Takács
starosta obce
Viac»
 
01.01.2019 OZNAM
OZNAM

Žiadame obyvateľov obce Hrubý Šúr, aby v prípade sneženia, poľadovice a iných poveternostných okolností uvoľnili chodníky v šírke min. 1,5 metra z dôvodu prejazdu techniky zabezpečujúcej zimnú údržbu.


Ing. Adrián Takács
starosta obce

FELHÍVÁS

Felkérjük a falu lakosságát, hogy havazás, jeges eső és egyéb kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén minimum 1,5 m szélességben hagyják szabadon a járdákat a téli karbantartást végző mechanizmusok részére.


Takács Adrián, Ing.
polgármester
Viac»
 
01.01.2019 Plánované zasadnutia OZ na rok 2019
O B E C H R U B Ý Š Ú R
P S Č 9 0 3 0 1
____________________________________________

Plánované zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2019

04.02. 2019

04.03. 2019

01.04. 2019

06.05. 2019

03.06. 2019

02.09. 2019

07.10. 2019

04.11. 2019

02.12. 2019
Ing. Adrián Takács
starosta obce
Viac»
 
31.12.2018 Oznam - Dr. Kučerová dovolenka
O Z N A M

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, MUDr. Kučerová Anežka v Kráľovej pri Senci oznamuje svojim pacientom, že z dôvodu dovolenky nebude ordinovať od 31.12.2018 do 04.01.2019. Zástup je zabezpečený v prípade akútnych stavov v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých v Jelke, MUDr.
Szakácsová D. (zdravotné stredisko, Hlavná 760/404).

MUDr. Kučera Marek,PhD,MHA,MPH

A szenckirályfai körzeti orvos, MUDr. Kučerová Anežka tudatja pácienseivel, hogy 2018.12.31.-től 2019.01.04.-ig szabdságolás miatt nem rendel. Sürgős esetekben Jókán az egészségügyi központban, (Zdravotné stredisko, Hlavná 760/404) Mudr. Szakácsová D. körzeti orvos fog helyettesíteni.

MUDr. Kučera Marek,PhD,MHA,MPH

Viac»
 
31.12.2018 Silvestrovská kapustnica
Vážení spoluobčania, starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva Vás pozývajú na Silvestrovskú kapustnicu a varené vínko dňa 31.12. 2018 od 21 00 hod. v spoločenskej miestnosti (pri ihrisku), aby sme pri príjemnom posedení spoločne privítali rok 2019. Tešíme sa na Vašu účasť.

Ing. Adrián Takács
starosta obce

Tisztelt polgáraink, Hegysúr polgármestere és a képviselőtestület tagjai meghívják önöket december 31.-én 21,00 órai kezdezttel a futballpálya melletti közösségi házba, ahol káposztaleves és forralt bor mellett közösen köszönthetjük az új, 2019-es évet. Mindenkit szerettettel várunk.

Ing. Takács adrián
polgámester

Viac»
 
 
Zobrazené záznamy 76-90 z celkového počtu 401
Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Meniny / Sviatky

Virtuálny cintorín
Virtuálny cintorín obce Hrubý Šúr.
Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Projekty - Pályázatok

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr

A Hegysúri Óvoda felújítása - Rekonštrukcia materskej školy v Hrubom Šúri

Otvorená samospráva
 Prvá strana
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy