https://hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó
Domov » Aktuality

Aktuality

 
 
31.12.2018 Nestránkový deň 31.12. 2018
Vážení občania, so súhlasom štatutárneho orgánu bude dňa 31.12. 2018 na obecnom úrade Hrubý Šúr nestránkový deň.

Ing. Adrián Takács
starosta obce

Tisztelt polgárok, a község törvényes képviselőjének beleegyezésével 2018. december 31.-én a községi hivatal zárva lesz.

Ing.Takács Adrián
polgármester
Viac»
 
24.12.2018 Vianočný pozdrav - karácsonyi üdvözlet
Pokojné vianočné sviatky, šťastný a úspešný nový rok želajú
Ing. Adrián Takács
starosta
a obecné zastupiteľstvo
obce Hrubý Šúr

Békés karácsonyi ünnepeket és boldog, sikerekben gazdag új évet kíván
Takács Adrián, mérnök polgármester és Hegysúr község önkormányzatának képviselő-testülete
Viac»
 
22.12.2018 Oznam MŠ
Oznamujeme zákonným zástupcom detí, že počas vianočných prázdnin od 22. 12. 2018 do 04. 01. 2018 bude prevádzka materskej školy prerušená.
Prevádzka bude prerušená so súhlasom štatutárneho zástupcu.
Prevádzka materskej školy sa začne 07. 01. 2019.

Ing. Adrián Takács
starostaÉrtesítjük a tisztelt Szülőket, hogy a karácsonyi szünetek ideje alatt 2018.12.22.- től 2019.12.04-ig az óvoda a törvényes képviselő engedélyével zárva lesz. A megszokott nyitvatartási idő szerint 2019 január 7.-től fogadja újra a gyermekeket.

Takács Adrián Ing.
polgármester

Viac»
 
20.12.2018 Pozvánka
Starosta obce
Hrubý Šúr Hrubý Šúr, 11. decembra 2018Pozvánka


Na základe § 12 ods.1 a § 13 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov, zvolávam 2. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20. decembra 2018 /vo štvrtok/ o 18,30 hod. v spoločenskej miestnosti športovej budovy.Program rokovania:


1. Otvorenie zasadnutia
a.) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
b.) Voľba návrhovej komisie
c.) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
d.) Interpelácia

2. Schválenie platu starostu

3. Poverenie zástupcu starostu

4. Návrh na odmenu zástupcovi starostu

5. Určenie odmeny poslancom za účasť na zasadnutiach

6. Plán činnosti poslancov na volebné obdobie

7. Určenie termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2019

9. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a ich predsedov a obecnej rady

10. Štatút obce

11. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

12. Zásady odmeňovania zástupcu starostu a poslancov obecného zastupiteľstva

13. Rozpočet obce na rok 2019 – rozpočtové provizóriumRôzne:

14. Používanie súkromného motorového vozidla starostu pre účely obce

15. Silvestrovská kapustnica pre obyvateľov obce dňa 31.12. 2018 v spoločenskej miestnosti športovej budovy

16. Žiadosť Csemadoku o finančný príspevok na organizovanie podujatia „Piknik“ dňa 23.06. 2019

17. Zabezpečenie vianočnej výzdoby a osvetlenia pre obec na rok 2019 (a aj nasledujúce roky)

18. Zimná údržba a jej zabezpečenie (externe ale zároveň prerokovanie možnosť zakúpenia pluhu na obecný malotraktor)

19. Výmena tabule z názvom – Hrubý Šúr Lesopark nahradiť tabuľou s názvom Hrubý Šúr Ostrov

20. Pitná voda v obci, oboznámenie sa s celkovým stavom zariadení zabezpečujúcich obec pitnou vodou, zabezpečenie posudku renomovaným odborníkom, príp. vykonanie nevyhnutných opráv a skúšok na zabránenie havarijného stavu

21. Príprava jarného upratovania starostu a poslancov OZ (marec/apríl), stanovenie dňa, prerokovanie organizačných záležitostí

22. MŠ – zabezpečenie výučby Anglického jazyka v rozsahu jednej hodiny každý deň od nového školského roku 2019/2020

23. Zabezpečenie osvetlenia prístrešku v cintoríne

24. Zabezpečenie krytého stojanu na bicykle pri autobusovej zastávke (pri ZŠ a MŠ), a prerokovanie možnosti realizácie krytého stojanu na autobusovej zastávke (Bajč)

25. Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území SR (obidva varianty prechádzajú cez k.ú. Hrubý Šúr) s prepojením na územie Rakúska

26. Parkovanie pred obchodom Coop Jednota

27. Určenie overovateľov zápisnice

28. Voľba návrhovej komisie

29. Návrh na uznesenie

30. Rôzne

31. Záver


Informácie starostu obce:

1. Administratívny pracovník obecného úradu
2. Pracovník – účtovník obce
3. Pracovník na vonkajšiu starostlivosť o čistotu a údržbu
4. Informácia o postupe voči dodávateľovi elektrickej energie pri výpadku elektrickej energie zo dňa 27.11. 2018 z dôvodu poškodenia spotrebičov v domácnostiach
5. Informácia o priebehu výstavby novej MŠ (nad spoločenskou miestnosťou športovej budovy)
6. VZN obce Hrubý Šúr o miestnych poplatkoch. Prerokovanie návrhu na zmeny VZN na rok 2020, zaviazanie starostu na rokovanie so spoločnosťou AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., o možnosti zberu separovaného odpadu iným spôsobom
7. Informácia o projekte – kanalizácia v obci
8. Informácie o žiadostiach na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
9. Informácie o postupe rokovania starostu s občanmi, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Hrubý Šúr
10. Informácie o ramene Malého Dunaja
11. Informácie o Mikulášskych balíčkoch
12. Informácia plote (drobná stavba - nepovolená) v časti Sziget
13. Informácia o nelegálnej stavbe na p.č. 122/70 zasahujúcej do obecnej cesty p.č. 122/20
14. Informácia o ceste p.č. 782/17 v časti Hrubý Šúr – Lesopark
15. Stretnutie s MUDr. Kučerovou (obvodná lekárka Kráľová pri Senci)
16. Budovy (sklady) v majetku obce
17. Ukončenie zmluvy o poskytovaní právnej služby k 31.12. 2018


Ing. Adrián Takács
starosta obce


Viac»
 
19.12.2018 OZNAM ROZBOR VODY
Najnovší rozbor vody z vodovodu v Hrubom Šúr.
A legújabb vízelemzés a hegysúri ivóvízből. Viac»
 
18.12.2018 Výpadok el. energie 27.11. 2018
O B E C H R U B Ý Š Ú R
P S Č 9 0 3 0 1
____________________________________________

obyvateľom obce Hrubý ŠúrVážení obyvatelia obce Hrubý Šúr


Obecný úrad Vás žiada, aby ste predložili písomne na obecný úrad v termíne do 18.12. 2018 aj s Vašimi údajmi (meno, priezvisko, adresa a kontakt) zoznam poškodených spotrebičov spolu s vyčíslenou škodou, ktoré sa poškodili pri poruche transformátora (výpadku elektrickej energie) dňa 27.11. 2018. Ak ste túto udalosť nahlasovali aj Vašej poisťovni prosím uveďte aj túto skutočnosť. V prípade ak disponujete s fotografickými záznamami prosíme o priloženie.

Ing. Adrián Takács
starosta obce


Hegysúr falu lakosainak

Tisztelt polgáraink,


a községi hivatal felkéri önöket, hogy 2018. 12. 18.-ig írásban nyújtsák be a 2018. 11. 27.-én a transzformátor meghibásodása és az azt követő áramkiesés miatt keletkezett károk összegének és a megkárosodott elektromos berendezések listáját a személyi adatai feltüntetésével együtt (név, vezetéknév, cím és elérhetőség) Abban az esetben ha a kárigényét már jelentette a biztositótársaságnal, kérjük ezt a tényt is jelezze. Ha rendelkezik a károkat dokumentáló fényképekkel, kérjük csatolja a beadványhoz.

Ing. Adrián Takács
polgármester

Viac»
 
14.12.2018 Mikuláš - Mikulás
Milí rodičia, starí rodičia, priatelia a známi!
Riaditeľstvo Materskej školy s podporou Obecného úradu a novozvoleného starostu pozýva Vás na Vianočné trhy, ktoré budú súčasťou Mikulášskeho popoludnia dňa 14. decembra 2018 o 15:30 hod.
Tešíme sa na spoločné chvíle strávené s Vami!
O občerstvenie je postarané.
Všetky deti od 0 do 10 rokov dostanú od Mikuláša balíček.

Kedves Szülők, Nagyszülők, Barátok és Ismerősök!
Az Óvoda Igazgatósága a Községi hivatal és az újonnan megválasztott polgármester támogatásával szeretettel várjuk Önöket a karácsonyi vásárra, amely a Mikulás napi ünnepség része lesz.
2018. december 14-én 15.30 órakor.
A frissítőről gondoskodunk!
Minden gyermek 0 - 10 év között a Mikulástól csomagot kap.

Program Mikulášskeho poobedia:
15:30 hod. predajné Vianočné trhy
16:00 hod. kultúrny program detí MŠ
16:40 hod. príchod Mikuláša, rozdávanie balíčkov
Vianočné trhy
Ponuka občerstvenia.
kapustnica, cigánska pečienka, hotdog, varené víno, čaj, koláče
Viac»
 
14.12.2018 Ponaku pracovného miesta

OBEC ROVINKA
Obecný úrad, PSČ 900 41 Rovinka 350

Č.k. 4671/554/06/AL1 Rovinka, 27.11.2018

Obec Rovinka hľadá uchádzača na obsadenie pracovného miesta:

referent stavebného úradu

Miesto výkonu: Obecný úrad Rovinka
Pracovný vzťah: pracovná zmluva na plný úväzok
Termín nástupu: ihneď

Náplň práce: vybavovanie komplexnej agendy stavebného úradu

Kvalifikačné predpoklady:
 stredoškolské vzdelanie stavebného zamerania (vítané vysokoškolské vzdelanie II. stupňa)
 minimálne 3 roky praxe v odbore, v prípade absolventa ponúkame konzultácie
Iné kritéria a požiadavky:
 bezúhonnosť
 znalosť legislatívy v platnom znení na výkon predmetnej činnosti (napr. z.č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon, z.č. 71/1967 Zb. Správny poriadok, z.č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)
 splnenie kvalifikačného predpokladu
 ovládanie práce s počítačom, internet, Word, Excel
 samostatnosť, flexibilita, komunikačné schopnosti, zodpovednosť
Požadované doklady:
 žiadosť
 overené kópie dokladov o vzdelaní
 profesijný štruktúrovaný životopis
 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Zamestnanecké benefity:
 dovolenka 5 dní nad rámec Zákonníka práce
Platové podmienky:
 funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od praxe

Uchádzači sa môžu hlásiť na adrese: Obec Rovinka, Hlavná 350, 900 41 Rovinka
obecrovinka@obecrovinka.sk telef.č. 02/45985218,
tinakova@obecrovinka.sk, telef.č. 02/59304050
Termín výberového konania bude uchádzačom oznámení emailom, resp. telefonicky.Milan Kubeš
starosta obce
Viac»
 
10.12.2018 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hrubom Šúri
Starosta obce
Hrubý Šúr Hrubý Šúr, 03. decembra 2018


Pozvánka


Na základe §13 odst. 2, písm. a, Zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov, zvolávam 1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2018 /v pondelok/ o 18,30 hod. v spoločenskej miestnosti športovej budovy.

Program rokovania:


1. Otvorenie zasadnutia

2. Oboznámenie s výsledkami volieb a počtom získaných hlasov

3. Zloženie sľubu starostu

4. Prestávka

5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva

6. Prejav starostu

7. Určenie overovateľov zápisnice

8. Voľba návrhovej komisie

9. Návrh na uznesenie

10. Záver

Ing. Gujber Ladislav
starosta obce

Viac»
 
04.12.2018 Širokorozhodná železničná trať
Oznámenie
Obec Hrubý Šúr oznamuje verejnosti zámer "Predĺženie širokorozhodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska"
Verejnosť do zámeru môže nahliadnuť na Obecnom úrade v Hrubom Šúri počas úradných hodín, alebo na webovom sídla ministerstva od 04.12.2018 do 27.12.2018. Viac»
 
04.12.2018 Povinnosť registrácie ošípaných
Treba zaregistrovať všetky ošípané na území Slovenskej republiky na RVPS Senec Svätoplukova 50, telefón: 02/45926212. Viac»
 
04.12.2018 Ochrana pred požiarmi
Upozornenie na ochranu pred požiarmi počas vianočných sviatkov. Viac»
 
18.11.2018 Znena cestovných poriadkov
Zmena cestovných poriadkov od 18.11.2018. Viac»
 
12.11.2018 Rozlúčka so zosnulým - Búcsú halottunktól
Rozlúčka s našim spoluobčanom, Tiborom Pozsonyim, ktorý sa dožil 79 rokov, bude 12.11.2018 na miestnom cintoríne po zádušnej omši ktorá začína o 12:30-tej hodine.
Életének 80. esztendejében, eltávozott közülünk Pozsonyi Tibor. Végső búcsút vehetünk tőle Hegysúron, 2018. november 12-én a 12:30 órakor kezdődő gyászmise után a helyi temetőben.

Viac»
 
10.11.2018 Komunálne voľby - Helyhatósági választások
Vychádzajúc zo zákona Slovenskej národnej rady č. 180/2014 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňujeme
- počet obyvateľov obce Hrubý Šúr ku dňu 10.07.2018 969
- počet volebných okrskov 1
- počet poslancov obecného zastupiteľstva 5

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie: Juliana Árvová, adresa: Obecný úrad Hrubý Šúr č. 205
Tel: 02 45903 124
e-mailová adresa: ocu@hruby-sur.sk
E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie: ocu@hruby-sur.sk.
Viac»
 
 
Zobrazené záznamy 91-105 z celkového počtu 401
Strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Meniny / Sviatky

Virtuálny cintorín
Virtuálny cintorín obce Hrubý Šúr.
Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Projekty - Pályázatok

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr

A Hegysúri Óvoda felújítása - Rekonštrukcia materskej školy v Hrubom Šúri

Otvorená samospráva
 Prvá strana
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy