https://hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó

Aktuálne

 
31.12.2019 Stavby bez právoplatného územného alebo stavebného povolenia
Vážení spoluobčania, ako štatutár stavebného úradu budem dôsledne prešetrova priestupky a správne delikty, ktorých sa stavebníci dopustia počas výkonu môjho funkčného obdobia, ktoré sa týkajú uskutočňovania stavieb a ich zmien bez územného alebo stavebného povolenia na území obce Hrubý Šúr, budem za takéto protiprávne konanie uklada sankcie na hornej hranici príslušných sadzieb, ako sú uvedené v § 105 a § 106 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Ing. Adrián Takács
starosta obce

Tisztelt polgáraink, mint az építkezési hivatal törvényes tisztviselője, a jövőben alaposan megvizsgálom az építkezők által a hivatali időm alatt elkövetett szabálysértéseket településünk területén. A területrendezési tervben nem elfogadott vagy építési engedély nélkül történő építkezéseknél és változtatásoknál az Ěpítési törvény 105. és 106. §-ai alapján kiszabható lehető legmagasabb pénzbírságokat fogom alkalmazni.

Ing. Takács Adrián
polgármester
Viac»
 
26.12.2019 Odvoz plastu a papiera s pred domu
Vážení spoluobčania, na stránke obecného úradu je vyvesený nový harmonogram vývozu plastu a papiera s pred domu na rok 2019. Odvoz bude každý 4. týždeň vo štvrtok, počnúc 24. januára 2019. Ak občania vyložia viac ako jedno vrece papiera alebo viac ako jedno vrece plastu zobrané im bude všetko. Plasty a papier v zberných nádobách 1 100 l (t. j. pri pošte) sa budú odváža v tieto isté dni až do ich zrušenia. Odvoz komunálneho odpadu ostáva nezmenený t.j. každý nepárny týždeň vo štvrtok.

Ing. Adrián Takács
starosta obce

Tisztelt polgáraink, a községi hivatal honlapján már megtalálható a műanyag és papírhulladék elszállításának új terve 2019- re, mégpedig minden 4. héten csütörtökön, kezdve 2019 január 24.-vel. Minden kihelyezett papír és műanyaghulladékot tartalmazó zsákot elvisznek a házak elől. Az 1100 l-es gyűjtőkonténerekben (azaz a posta mellett) a műanyag és papírhulladékot szintén ezeken a napokon ürítik majd ki a gyűjtőhely megszüntetéséig. A háztartási hulladék elszállításának időpontja változatlan marad, azaz minden páratlan héten csütörtökön.

Ing. Takács Adrián
polgármester
Viac»
 
01.02.2019 Elektroodpad
Vážení spoluobčania, chcem Vás požiada, aby ste nepoužitežný „elektroodpad“ (žiarovky, chladničky, mrazničky, klimatizácie, olovené a niklovokadminové batérie, alkalické batérie, televízory, monitory, PC, telefóny, tlačiarne, kopírky, notebooky, vysávače, rádiá, prehrávače, umývačky, sporáky, práčky, el. rúry a iné) od 01.02. 2019 sústreďovali pred sklad na to vytvorený, vedža skladu na plastové fžaše pri pošte, obec ich uskladní a zabezpečí ich odvoz. Týmto pomôžete predís tomu, že pri vyložení pred dom ich zoberú indivíduá ktorí oficiálne neposkytujú služby v odpadovom hospodárstve a potom sa časti týchto odpadov vyskytnú v prírode a za ďalšie obec podža dodatku č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. EOZ-477-02-2017-DO dostáva finančné prostriedky za tonu jednotlivých kategórií elektroodpadu (dodatok zmluvy viď. na portály obce. V pracovné dni od 7 30 hod. do 8 00 hod, alebo po telefonickej dohode v pracovné dni na t.č. 0904/691 908.

Ďakujem

Ing. Adrián Takács
starosta obce


Tisztelt polgáraink, megkérjük Önöket, hogy a veszélyes elektromos hulladékot (elektromos izzók, hűtők, fagyaszók, légkondicionálók, ólom és nikkelkadmium akkumulátorok, alkalikus elemek, televíziók, képernyők, számítógépek, mobiltelefonok, nyomtatók, notebookok, porszívók, rádiók, különböző lejátszók, mosogatógépek, tűzhelyek, mosógépek, villanysütők és egyebek) 2019 február 1.-től a posta melletti e célra kijelölt raktárhelyiség előtt helyezzék el, a műanyag flakonok gyűjtőhelye mellett. A falu ezt a hulladékot raktározza, majd bebiztosítja az elszállítását is. Ilyen módon szeretnénk megelőzni, hogy a hivatalos engedéllyel nem rendelkező egyének a házak elé elhelyezett veszélyes hulladékból már nem szükséges részeket az illegális szemétlerakatokon vagy szabadon a természetben szétdobálják. Ezenkívül a EOZ-477-02-2017 DO szerződés 1.-es számú szerződéskiegészítése értelmében az egy tonna veszélyes elektromos hulladék elszállítása után falunk pénzjuttatást kap. (a szerződés és a hozzá tartozó szerződéskiegészítés megtekinthető a falu weboldalán. Munkanapokon 7 30 -tól - 8 00 óraig vagy munkanapokon megegyezés szerint tel. számon 0904/691 908.


Köszönöm

Takács Adrián, mérnök
polgármester
Viac»
 
01.02.2019 Geodet
Vážení spoluobčania, v priebehu mesiaca január bude v niektorých častiach obce zameriava polohy výšky potrebné k projektu kanalizácie geodet p. Ing. Róbert Kratochvíla (bude ma pri sebe preukaz oprávňujúci vstup), ak by sa pohyboval v blízkosti Vašich plotov príp. by potreboval vstup na dvor poprosím o ústretovos.
Ďakujem


Ing. Adrián Takács
starosta obce


Tisztelt polgártársaink, január hónapban a tervezett szennyvízcsatornázás terveinek elkészítéséhez szükséges magassági helyek bemérését a megbízott földmérő, Kratochvíl Róbert, mérnök (a belépésre jogosító belügyminisztériumi engedéllyel rendelkezik) fogja végezni. Ezért elnézésüket kérjük, ha a kerítéseik közelében fog tartózkodni. Továbbá felkérjük Önöket, szükség esetén tegyék lehetővé az udvarra való belépését.
Köszönöm.


Takács Adrián, mérnök
polgármester
Viac»
 
31.01.2019 Platba za komunálny odpad
Poplatok za komunálny odpad na rok 2019

Poplatok za komunálny odpad treba uhradi osobne na obecnom úrade počas úradných hodín do 31.01.2019. Poplatník po zaplatení obdrží nálepku, ktorú musí nalepi na odpadovú nádobu. V opačnom prípade po tomto termíne nebude zabezpečený odvoz komunálneho odpadu.
Zároveň každá domácnos obdrží 25 ks plastových vriec na triedený odpad (plasty a papier), ktorý sa bude odváža mesačne s pred domu. Presné dátumy odvozu triedeného odpadu (plasty a papier) budú vyvesené na stránke obce akonáhle nám ich spoločnos AVE doručí.

Ing. Adrián Takács
starosta obce


Háztartási hulladék - 2019

A háztartási hulladék elszállításának illetékét kérjük személyesen befizetni a községi hivatalban az ügyfélfogadási órákban 2019 január 31.-ig. A befizetés után kapott matricát a szeméttárolóra kell ragasztani. Ellenkező esetben 2019. február 1.-től a háztartási hulladékot nem szállítják el.
Ugyanakkor minden háztartás 25 műanyag zsákot kap a szelektív hulladék (műanyag és papír) számára, amelyet havonta a házak elől fogjnak elszállítani. A szelektív hulladék (műanyag és papír) összegyűjtésének pontos dátumait az önkormányzat oldalán tudatjuk majd, miután az AVE cég meghatározza és tudatja az időpontokat.

Takács Adrián Ing.
polgármester
Viac»
 
Ďalšie aktuality »

 

Obec Hrubý Šúr

verzia pre tlač
 

Obec Hrubý ŠúrObec Hrubý Šúr leží v malebnom prostredí Podunajskej nížiny, 25 km východne od Bratislavy a 6 km južne od okresného mesta Senec. Táto obec, ktorá má momentálne 650 obyvatežov, sa rozprestiera na nízkom priečnom vale Malého Dunaja v nadmorskej výške 126 m medzi Čiernou vodou a Malým Dunajom, na štátnej ceste druhej triedy Senec – Šamorín a na rozhraní okresov Galanta, Senec a Dunajská Streda.
Z historicko–zemepisného hžadiska sa tomuto územiu hovorilo ,,Matúšova zem“ (Mátyusföld). Je to nížina medzi Váhom, Dunajom a Karpatami, ktorá kedysi patrila Matúšovi Čákovi z Trenčína.
Chotár obce s rozlohou 620 ha tvorí lužná rovina a lužné pôdy miestami so štrkovým a pieskovým podkladom, a preto sa tu dobre darí pestovaniu požnohospodárskych plodín, tak zeleniny, ako aj ovocia.
V okolí obce, najmä pri Malom Dunaji a jeho ramene, sú krásne lesy, kde sa dobre darí divej zveri, hlavne srnkám, bažantom, zajacom, divým kačiciam a podobne.
Archeologické nálezy v katastri a okolitých lokalitách dokazujú prítomnos človeka už od mladšej doby kamennej. Priamy doklad o osídlení katastra obce pochádza zo 7. storočia. Pri hlbokej orbe v lokalite Csandal boli roku 1952 objavené žudské kosti a rôzne dobové zbrane. Ďalšou lokalitou je Kerektó, kde sa našlo pohrebisko z 8.–11. storočia.

Hegysúr község

     A Dunamneti síkság festői szépségű környezetében, Pozsonytól huszonöt kilométerre keletre, fekszik a takaros falucska - Hegysúr. Ez a község, melynek megközelítően 650 lakosa van és a Szenci járáshoz tartozik, 126 m tengerszint feletti magasságban, a Fekete-Víz és a Kis-Duna között, Szenc-Somorja-i főút mentén, a Galántai, Szenci és a Dunaszerdahelyi járás határvonalán terül el.  Történelmi és földrajzi szempontból ez a terület Mátyusföldhöz tartozik. A Vág, a Duna és a Kárpátok közt elterülő síkság valamikor a trencséni Csák Máté tulajdona volt.        A község határát 620 ha-on síkság és termőföld borítja, helyenként kavicsos és homokos alappal, ezért itt sikeresen termesztik a mezőgazdasági terményeket a zöldséget éppen úgy, mint a gyümölcsöt.  A község környékén , főleg a Kis-Duna és ágai mellett gyönyörű erdők vannak, melyekben jól érzi magát az erdei vad, mint az őzek, fácánok, nyulak, vadkacsák és hasonlók. Az emberek az énekes madarak hangjára ébrednek..       A község kataszterében és környékén talált régészeti leletek bizonyítják, hogy már az ifjabb kőkorszakban élt itt ember. Az első valós bizonyíték arra, hogy község területe lakott volt, a 7. századból maradt fenn. 1952 -ben Csandal környékén végzett mélyszántás alkalmával emberi csontok és korabeli fegyverek kerültek elő. Továbbá a Kerektó környékén a 8.-11. századból származó temetkezőhelyet fedeztek fel.  Az első írásos emlékek , amelyben a községet említik a 13. századból származnak és az állami levéltárakban vannak elhelyezve. A legrégebbi írásos emlék 1245-ből származik, melyben a községet - települést SWR-ként említik. Egy 1256.március 15-i iratban az áll, hogy a település tulajdonosa Bolch de Súr.

 verzia pre tlač
Meniny / Sviatky

Virtuálny cintorín
Virtuálny cintorín obce Hrubý Šúr.
Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Projekty - Pályázatok

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr

A Hegysúri Óvoda felújítása - Rekonštrukcia materskej školy v Hrubom Šúri

Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy