https://hruby-sur.sk/
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy   
Menu
Prečítajte si
Šúrsky Spravodaj / Súri Hiradó
Domov » Články » Štatút obce Hrubý Šúr

Štatút obce Hrubý Šúr

verzia pre tlač
poslať e-mailom
 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúri na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 369/1990 Zb.“) vydáva pre územie obce Hrubý Šúr tento

Š T A T Ú T  O B C E  H R U B Ý  Š Ú R

ČASŤ PRVÁ

OBEC

§ 1 Úvodné ustanovenia

(1) Štatút obce Hrubý Šúr upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia obce a nakladania s majetkom obce, postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, formy a metódy ich činnosti, symboly obce, postup pri udeľovaní čestného občianstva, cien obce a odmien; ako i vzťahy obce k ostatným subjektom verejnej správy.

(2) Štatút obce Hrubý Šúr je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§ 2 Postavenie obce

 (1) Obec Hrubý Šúr je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky združujúcim osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Hrubý Šúr je územný celok, ktorý tvorí 1 katastrálne územie a to:

-katastrálne územieHrubý Šúr

Zmeny územia obce Hrubý Šúr možno vykonať len v súlade s ust. § 2 ods. 3 a 4 a ust. § 2 a) zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov.

 

 (2) Obec Hrubý Šúr je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec Hrubý Šúr hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnou právnou úpravou. Obec Hrubý Šúr môže nakladať aj s majetkom fyzických a právnických osôb, pokiaľ je na takéto nakladanie zmocnená právnym predpisom alebo dohodou.

(3) Obec Hrubý Šúr má právo na vlastné symboly.

 

§ 3 Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

(1) Obyvateľom obce Hrubý Šúr je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. Podmienky prihlásenia sa k trvalému pobytu upravuje osobitná právna úprava.

 (2) Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností, ktoré sú zakotvené najmä v ust. § 3 ods. 2 a 3 a ust. § 4 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov.

(3) Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(4) Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto vlastní na území obce nehnuteľný majetok, alebo platí miestnu daň alebo miestny poplatok, a tiež ten, kto je v obci prihlásený na prechodný pobyt alebo mu bolo udelené čestné občianstvo obce. Uvedené osoby však nie sú nositeľmi práva voliť a byť volený do orgánov samosprávy obce, ako aj práva hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

(5) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v čase náhlej núdze spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou obdobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

(6) Obec poskytuje obyvateľom sociálnu pomoc, pričom využíva opatrenia v oblasti sociálnych vecí v súlade s platnou právnou úpravou. K tomuto účelu obec vydá zásady poskytovania sociálnej pomoci.

§ 4 Samospráva obce

(1) Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

(2) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky činnosti súvisiace so správou obce a jej majetku, samostatne zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce z jej samosprávnej pôsobnosti stanovenej osobitným zákonom, ak takéto činnosti v zmysle osobitného zákona nevykonáva štát alebo poverená právnická alebo fyzická osoba.

(3) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

a) orgánov obce

b) miestnym referendom

c) zhromaždením obyvateľov obce

(4) Okrem foriem uvedených v odseku 2 môže obec využívať pri výkone samosprávy i iné vhodné nástroje napr. informatívne stretnutia, zhromaždenia a pod. Pri ich realizácii však musia byť splnené podmienky uvedené v osobitných právnych predpisoch

(5) Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s právnickými a fyzickými osobami – podnikateľmi pôsobiacimi v obci, s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce. Obec pri výkone samosprávy spolupracuje aj s podnikateľskými subjektmi, ktorých činnosť má alebo môže mať význam pre obec, najmä z pohľadu zabezpečovania jednotlivých samosprávnych funkcií obce.

(6) Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenia“).

(7) Nariadenia obce nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v rozpore s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

(8) Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

(9) Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento Štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vHrubom Šúre.

ČASŤ DRUHÁ

MAJETOK OBCE HRUBÝ ŠÚR

§ 5 Majetok obce

(1) Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce, pohľadávky a iné majetkové práva obce. Rozsah majetku obce vyplýva z osobitnej právnej úpravy (napr. zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov).

(2) Obec hospodári so svojim majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku obce, ktorým je rozpočtová alebo príspevková organizácia obce. Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu.

(3) Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

 (4) Majetok obce Hrubý Šúr využíva obec najmä:

- na verejné účely,

- na podnikateľskú činnosť,

- na výkon samosprávy obce.

(5) Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, pokiaľ osobitný právny predpis neustanovuje inak. V prípade dovoleného darovania je obec povinná dohodnúť také podmienky, ktoré nebudú zjavne nevýhodné pre obec (napr. doložky o práve žiadať vrátenie daru za rovnakých podmienok ako vec bola odovzdaná, alebo o možnosti podieľania sa na správe alebo činnosti subjektov, ktorým bol majetok obce darovaný a pod.).

(6) Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, pokiaľ jeho používanie obec neobmedzí.

(7) Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži najmä ako majetkový základ pre subjekty založené obcou, alebo iné formy podnikateľskej činnosti v súlade s právnymi predpismi, predovšetkým Občianskym a Obchodným zákonníkom.

(8) Majetok obce určený na výkon samosprávy obce môže obec použiť na plnenie záväzkov obce, uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce. Majetok obce môžeslúžiť aj ako majetkový základ pre neziskové formy činnosti obce – pri zakladaní nadácií, peňažných fondov, vzdelávacích fondov, verejnoprospešných fondov a pod.

(9) Evidenciu o stave a prevodoch majetku obce vedie Obecný úrad vHrubom Šúrev súlade s platnou právnou úpravou.

(10) Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a na svoju zodpovednosť, pokiaľ osobitné právne predpisy neustanovujú inak.

§ 6 Nakladanie s majetkom obce

(1) Orgány obce a organizácie, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo majetkom štátu, ktorý bol obci zverený sú povinné hospodáriť s ním v prospech rozvoja obce a jej občanov.

(2) Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovávať.

 (3) Orgány obce a organizácie, ktoré nakladajú s majetkom obce sú povinné tento majetok najmä:

- udržiavať a užívať,

- viesť v účtovníctve podľa osobitného predpisu,

- chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

- chrániť využitím všetkých právnych prostriedkov, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

(4) V majetkových veciach (majetkovoprávnych záležitostiach) obce Hrubý Šúr koná v jej mene navonok starosta obce Hrubý Šúr.

§ 7 Rozpočtové a príspevkové organizácie

(1) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje, zrušuje rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúva a odvoláva ich vedúcich, riaditeľov. Obecné zastupiteľstvo je oprávnené takisto zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.

(2) Podrobný postup zakladania, zriaďovania rozpočtových a príspevkových organizácií, ako aj ďalších subjektov a vymedzenie rozsahu ich činnosti, práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo v samostatných zásadách.

(3) Obec zakladá alebo zriaďuje právnické osoby s majetkovou účasťou obce v súlade s platnou právnou úpravou. Musí pritom dbať na to, aby činnosť takýchto subjektov zahŕňala aj činnosti samosprávneho charakteru, a aby činnosť týchto subjektov napomáhala všestrannému rozvoju obce.

 

§ 8 Hospodárenie s majetkom obce

(1) Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravuje „Všeobecne záväzné nariadenie obce o hospodárení a nakladaní s majetkom obce, - finančnými prostriedkami obce a ochrane majetku obce“ (ust. § 9 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov).

(2) Zásady hospodárenia s majetkom obce upravujú a vymedzujú najmä:

- majetok obce Hrubý Šúr,

- spôsoby nadobúdania a prevádzania majetku obce,

- postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám,

- práva a povinnosti organizácií, ktoré obec založila alebo zriadila pre správu majetku obce,

- podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec založila alebo zriadila,

- úkony fyzických a právnických osôb pri nakladaní s obecným majetkom, ktoré podliehajú schváleniu orgánov obce,

- podmienky hospodárenia a nakladania s pohľadávkami a majetkovými právami obce,

- podmienky nakladania s cennými papiermi,

- podmienky predaja majetku formou aukcie,

- formy kontroly dodržiavania zásad hospodárenie s majetkom,

- podmienky odpustenia pohľadávok obce.

 

ČASŤ TRETIA

FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE HRUBÝ ŠÚR

§ 9 Financovanie

(1) Obec financuje svoju činnosť a potreby z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov.

(2) Obec môže financovať svoju činnosť pri plnení úloh obce aj z prostriedkov združených s inými obcami, (mestami), so samosprávnymi krajmi, a s inými právnickými a fyzickými osobami.

(3) Obec môže financovať svoje potreby aj z prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov (ďalej len "peňažné fondy"), zo zisku z podnikateľskej činnosti, z návratných zdrojov financovania, a zo združených prostriedkov.

(4) Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Rozsah účelových a neúčelových dotácií je upravený pre kalendárny rok rozpočtovými pravidlami Slovenskej republiky.

(5) Obec môže zriadiť na plnenie svojich úloh mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh spoločných pre viacero obcí môže obec zriadiť spoločný fond. Správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili na základe dohodnutých pravidiel.

(6) Obec môžepoužiť finančné prostriedky z fondov EÚ, ako aj prostriedky z iných zdrojov zo zahraničia.

§ 10 Rozpočet

(1) Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný v súlade s platnou právnou úpravou a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom v Hrubom Šúre. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny rozpočtu, kontroluje čerpanie prostriedkov z rozpočtu obce a schvaľuje záverečný účet obce.

(2) Pred schválením sa rozpočet obce a záverečný účet obce musí zverejniť najmenej na dobu pätnástich dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce (ust. § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov).

(3) Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

(4) Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu; nedaňové príjmy z využívania majetku obce a z prevodov majetku obce; príjmy z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií podľa osobitného zákona; výnosy z finančných prostriedkov obce; sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou; dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce; podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu; dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy poskytnuté obci v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov; ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu poskytnuté obci v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok; účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce poskytnuté obci na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov; prostriedky z fondov Európskej únie; účelové prostriedky od zahraničných organizácií; a iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

(5) Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou; výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov; výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh; záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi podľa osobitných predpisov; záväzky vzniknuté v rámci spolupráce s inými obcami alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti; výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce; úroky z úverov; pôžičiek a návratných finančných výpomocí; výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných obcou a výdavky na úhradu výnosov z nich; a iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

(6) Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru, alebo pôžičky rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

(7) Prebytky rozpočtu obce môže obec previesť do mimorozpočtového fondu obce, alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

(8) Účtovníctvo o stave majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu vedie Obecný úrad v Hrubom Šúre.

(9) Obec môževyužívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) ako prostriedky regulácie činnosti fyzických a právnických osôb pri podpore ochrany životného prostredia v súlade s platnou právnou úpravou.

(10)Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor (ust. § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov.

§ 11 Rozpočtové provizórium

(1) Ak nie je rozpočet obce schválený obecným zastupiteľstvom do 31. decembra bežného roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie v dobe od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obce rozpočtovým provizóriom.

(2) Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

(3) Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahuje „Všeobecne záväzné nariadenie obce o hospodárení a nakladaní s majetkom obce, - finančnými prostriedkami obce a ochrane majetku obce“.

 

ČASŤ ŠTVRTÁ

ORGÁNY OBCE HRUBÝ ŠÚR

§ 12 Základné ustanovenia

(1) Orgánmi obce Hrubý Šúr sú:

a) obecné zastupiteľstvo

b) starosta obce

(2) Obecné zastupiteľstvo obce Hrubý Šúr zriaďuje na základe osobitných právnych predpisov a podľa potrieb obce orgány obecného zastupiteľstva, ktorými sú najmä:

a) komisie obecného zastupiteľstva

b) dobrovoľný hasičský zbor

(3) Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo (ust. § 18 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov). Hlavný kontrolór je zamestnancom obce Hrubý Šúr.

(4) Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich pôsobnosti.

(5) Obec môže zriadiť aj iné orgány v súlade s platnou právnou úpravou (napr. podľa zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a pod.).

§ 13 Obecné zastupiteľstvo obce Hrubý Šúr

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Hrubý Šúr zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Hrubý Šúr na štyri roky.

(2) Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva upravuje osobitný právny predpis.

(3) Obecné zastupiteľstvo obce Hrubý Šúr má 5 poslancov.

(4) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 

§ 14 Úlohy obecného zastupiteľstva

(1) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Hrubý Šúr a vykonáva svoju právomoc v zmysle ust. § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

(2) Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené rozhodovať:

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním;

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu;

c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce;

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky;

f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce;

g) uznášať sa na nariadeniach obce;

h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov;

i) určovať plat starostu podľa osobitného predpisu a určiť najneskôr do 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie.

j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi ;

k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov.

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce právnickej osobe;

m) schvaľovať združovania obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu;

n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce;

o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny;

p) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,

r) schvaľovať nakladanie s majetkovými právami

s) schvaľovať aukčný predaj vecí;

t) ustanoviť erb obce, vlajku obce a pečať obce;

u) o zvolení zástupcu starostu, ak ho nepoverí starosta obce do 60 dní odo dňa zloženia sľubu starostu

v) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku

(3) Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter základnej otázky týkajúcej sa života v obci.

(4) Pravidlá rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, a uznesení obecného zastupiteľstva, formy kontroly plnenia uznesení sú obsiahnuté v Rokovacom poriadku Obecného zastupiteľstva v Hrubom Šúre.

§ 15 Starosta obce

(1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Úprava voľby starostu je obsiahnutá v osobitných právnych predpisoch.

(2) Starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach fyzických alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

(3) Starosta najmä:

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,

b) vykonáva správu obce,

c) zastupuje obec navonok vo vzťahu k štátnym orgánom, a k právnickým a fyzickým osobám,

d) rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

e) uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce a rozhoduje o použití obecných symbolov,

f) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce.

g) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu.

(4) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom.

(5) Rozsah úväzku starostu obce stanovuje obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. V priebehu funkčného obdobia ho možno meniť na návrh starostu obce.

§ 16 Zástupca starostu

(1) Starosta má jedného zástupcu, ktorého poverí na zastupovanie a to spravidla na celé funkčné obdobie.

(2) Zástupcom starostu môže byť len poslanec. Zástupcu starostu poverí starosta zastupovaním do 60 dní odo dňa zloženia sľubu starostu. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta zástupcu odvolá, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu.

(3) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

(4) Zástupca starostu v súčinnosti s odbornými oddeleniami obecného úradu koordinuje činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií poklady a informácie potrebné pre plnenie ich úloh.

(5) Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu obsahuje písomné poverenie vydané starostom.

(6) Odmena zástupcovi starostu sa poskytuje v zmysle „Zásad o odmeňovaní poslancov OZ“.

§ 17 Hlavný kontrolór obce

(1) Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou.

(2) Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov.

(3) Hlavný kontrolór najmä:

a) vykonáva kontrolu:

- zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov;

- hospodárenia s príjmami, výdavkami obce a finančné operácie obce,

- hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií obce,

- nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, alebo vo vlastníctve právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,

- vedenia účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,

- plnenia rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,

 - čerpania účelovo viazaných finančných prostriedkov poskytnutých obci z fondov a dotácií,

b) kontroluje:

- dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,

- plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,

- dodržiavania interných predpisov obce,

- plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,

- plnenie funkcií a úloh obce ňou samou, ako i subjektmi obcou založenými alebo zriadenými, z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,

- podmienky prijatia úveru alebo pôžičky.

c) vypracúva odborné stanoviská:

- k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.

d) predkladá:

- obecnému zastupiteľstvu výsledky jednotlivých uskutočnených kontrol na jeho najbližšom zasadnutí,

- obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.

(4) Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór spolupracuje s obecným úradom.

(5) Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha:

a ) obecný úrad,

b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,

c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

(6) Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní na základe ust. § 27 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov.

(7) Hlavný kontrolór kontroluje vybavovanie podnetov občanov, ktoré boli podané na orgány obce a zamestnancov obce.

(8) Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov. Hlavného kontrolóra odvoláva obecné zastupiteľstvo za podmienok stanovených v zákone o obecnom zriadenív znení neskorších právnych predpisov.

(9) Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný podať správu o svojej činnosti najmenej raz ročne a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.

(10) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.

(11) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

(12) Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov a kontroluje ich vybavovanie.

 

§ 18 Komisie obecného zastupiteľstva

(1) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb.

(2) Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie.

(3) Každá komisia má predsedu a tajomníka komisie. Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo z členov komisie, ktorí sú zároveň poslancami zastupiteľstva.

(4) Predseda komisie:

- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze,

- zostavuje plán činnosti komisie,

- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,

- zastupuje komisiu navonok.

(5) Tajomník komisie:

- spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,

- zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,

- vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,

- zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,

- plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí. 

(6) Komisie v oblasti svojej pôsobnosti najmä:

a) vypracúvajú stanoviská k záležitostiam a materiálom prerokúvaným orgánmi obce,

b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,

c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci do dočasného užívania, kontrolujú vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov obyvateľov obce.

(7) Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však raz za štvrťrok. Zasadnutie komisie zvoláva a vedie jej predseda. Zásady rokovania a uznášania sa komisií si ustanoví komisia na svojom prvom zasadnutí.

(8) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

 

§ 19 Obecný úrad

(1) Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu obce, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

(2) Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

b) pripravuje podklady na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,

c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce

d) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov zriadených obcou,

e) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesenej na obec.

(3) Prácu obecného úradu riadi starosta obce a prednosta obecného úradu ak je táto funkcia ustanovená.

(4) Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých oddelení, zásady činnosti obecného úradu sú zakotvené v Organizačnom poriadku Obecného úradu v Hrubom Šúre, ktorý vydáva starosta obce.

 

ČASŤ PIATA

§ 20  Miestne referendum

(1) Miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

(2) Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť miestne referendum, ak ide o (ust. § 11a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov):

a) zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,

b) odvolanie starostu,

c) petíciu skupiny obyvateľov obce v počte aspoň 30 % oprávnených voličov.

(3) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj o iných dôležitých otázkach týkajúcich sa samosprávy obce.

(4) Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

(5) Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia miestneho referenda obecné zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

 

ČASŤ ŠIESTA

§ 21 Zhromaždenia obyvateľov obce

(1) Na prerokovanie obecných záležitostímôže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.

(2) Obecné zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie obyvateľov obce, alebo jej časti vždy, ak :

- o to požiada petíciou najmenej 30 % obyvateľov obce,

- o to požiada ¼ všetkých poslancov.

(3) Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na zhromaždenie obyvateľov obce, alebo jej časti.

(4) Podmienky uskutočnenia zhromaždenia obyvateľov obce a hlasovania upraví obecné zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.

(5) Zhromaždenie obyvateľov obce sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli obce Hrubý Šúr, príp. iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod.). O priebehu verejného zhromaždenia sa spisuje zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

(6) Starosta obce môže zvolať zhromaždenie obyvateľov obce, resp. časti obce za účelom posúdenia dôležitých otázok rozvoja obce. Na priebeh takéhoto zhromaždenia sa primerane vzťahuje ods. 1 až 5 tohto ustanovenia.

 

ČASŤ SIEDMA

§ 22 Poslanci obce Hrubý Šúr

Úvodné ustanovenia

 (1) Poslancov volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby a počet poslancov upravuje osobitný právny predpis.

(2) Poslanci vykonávajú svoj mandát tak, aby boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia záujmami obce, resp. záujmami častí obce a vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

§ 23 Vznik a zánik poslaneckého mandátu

(1) Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.

(2) Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.

(3) Funkčné obdobie poslancov začína dňom zlozenia sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Mandát poslanca zanikne v súlade s platnou právnou úpravou najmä:

- odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

- uplynutím funkčného obdobia, - vzdaním sa mandátu,

- právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

- pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti právne úkony,

- zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,

- ak počas jedného roka nie nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,

- v prípade nezlučiteľnosti funkcií v zmysle § 11 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov.

- zrušením obce,

- smrťou.

§ 24 Práva a povinnosti poslancov

(1) Poslanec je oprávnený najmä:

a) predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky,

b) interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce,

c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,

d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,

f) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

(2) Poslanec je povinný najmä:

a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c) dodržiavať Štatút obce Hrubý Šúr, Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Hrubom Šúre, zásady odmeňovania poslancov ako aj ďalšie organizačné normy a predpisy,

d) dodržiavať účinné všeobecne záväzné nariadenia obce,

e) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

(3) Poslanci môžu vytvárať podľa svojej politickej príslušnosti poslanecké kluby za účelom efektívnejšieho výkonu poslaneckého mandátu, prehĺbenia politickej spolupráce, a podpory poslaneckej iniciatívy.

(4) Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

§ 25 Náhrady poslancov

(1) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon mu môže obec poskytnúť odmenu. Odmenu poslancom obecného zastupiteľstva obec poskytuje v zmysle „Zásad odmeňovania poslancov OZ“. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, a to v zmysle osobitných právnych predpisov vzťahujúcich sa na zamestnancov v pracovnom pomere.

(2) Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani na nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného alebo obdobného pomeru.

(3) Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie dlhodobo plne uvoľnený z pracovného pomeru, patrí namiesto mzdy, alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov.

(4) Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.

ČASŤ ÔSMA

§ 26 Vzťah obce k okolitým obciam a mestám  

(1) Záležitosti dotýkajúce sa záujmov obce Hrubý Šúr a iných miest alebo obcí sa rieši dohodou.

(2) Obec môže spolupracovať s inými obcami alebo mestami na základe zmluvy uzatvorenej za účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, alebo dohody o zriadení alebo založení právnickej osoby podľa osobitného zákona.

(3) Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami, alebo úradmi iných štátov vykonávajúcich územnú správu a samosprávu. Za tým účelom má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov, alebo územných orgánov.

 

ČASŤ DEVIATA

§ 27  Vzťahy obce k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, k politickým stranám a hnutiam a k občianskym združeniam

(1) Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje so štátnymi orgánmi, a to najmä s územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi, a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.).

(2) Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

 

                                                                    ČASŤ DESIATA

SYMBOLY OBCE,ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A ODMENY, KRONIKA OBCE

PRVÁ HLAVA

§ 28 Symboly obce Hrubý Šúr

                                                                  Úvodné ustanovenie

Obecnými symbolmi sú:

a) erb obce

b) zástava obce

c) pečať obce

§ 29 Erb obce Hrubý Šúr

(1) Erb obce Hrubý Šúr má túto podobu: v červenom štíte veľký šikmý  súmerný lemeš, nad ním šikmé sklonené čerieslo, všetko strieborné.

(2) Záväzné vyobrazenie erbu obce Hrubý Šúr tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.

(3) Použiť erb obce je možné len na základe súhlasu starostu. Žiadateľ o použitie erbu obce, okrem subjektov uvedených v ods. 5 tohto ustanovenia, musí predložiť starostovi písomnú žiadosť, ktorá musí obsahovať: - úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu, - formu a spôsob použitia erbu, - obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia), - potvrdenie o zaplatení poplatku.

(4) Starostu môže povoliť používanie erbu obce najviac na dobu 1 roka.

(5) Erb obce sa používa:

a) na pečatidle obce,

b) na insígniách starostu,

c) na listinách o udelení čestného občianstva obce Hrubý Šúr, o udelení ceny obce Hrubý Šúr, a na uznaniach obce Hrubý Šúr,

d) na sídle Obecného úradu Hrubý Šúr,

e) na označenie hraníc územia obce,

f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce a úradnej miestnosti starostu obce,

g) na preukazoch poslancov obce a zamestnancov obce,

h) na rovnošatách obecného hasičského zboru,

i) na označenie vozidiel obce a obecného hasičského zboru. Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.

(6) Erb obce sa používajú na listinách obsahujúcich všeobecne záväzné nariadenie obce, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo osvedčenia oprávnení a významných skutočností. Na bežnej korešpondencii sa erb obce nepoužíva. Listový papier s vyobrazeným erbom obce môževyužívať na účely svojej korešpondencie výlučne starosta.

(7) Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho používa.

(8) Každý je povinný strpieť, po predchádzajúcej výzve, odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

 

§ 30 Zástava obce Hrubý Šúr

(1) Záväzné vyobrazenie zástavy obce Hrubý Šúr tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.

(2) Zástavu obce Hrubý Šúr používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to jej vyvesením na budovách, v ktorých sídlia orgány obce, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob použitia.

(4) Zástava obce sa môžepoužívať aj pri verejných sprievodoch a pri vnútornej výzdobe miestností prístupných verejnosti.

(5) Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (ust. § 8 ods. 8 zákona č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov).

(6) Zástava obce sa vztyčuje na vlajkový stožiar. Pri vztyčovaní je potrebné zachovať dôstojnosť, spúšťať zástavu pomaly a bez prerušenia pri snímaní sa zástava nesmie dotýkať zeme.

(7) Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavané nasledujúce pravidlá:

a) zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,

b) na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, znak alebo nesmie byť prekrytá smútočným závojom a pod.

(8) Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju používa.

(9) Podmienky používania zástavy obce stanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení obce.

 

DRUHÁ HLAVA

§ 31 Čestné občianstvo obce , ceny a odmeny obce

Úvodné ustanovenie

1.Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania:

a) Čestné občianstvo obce Hrubý Šúr

b) Cena obce Hrubý Šúr

c) Odmena

2. Starosta obce môže udeliť tieto verejné uznania:

a) Cena starostu obce Hrubý Šúr

TRETIA HLAVA

§ 32  Kronika obce

(1) Kronika obce Hrubý Šúr sa vedie v úradnom jazyku, prípadne aj v jazyku príslušnej národnosti.

(2) Zápisy chronologicky dokumentujú a popisujú udalosti zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

(3) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

(4) Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo po predbežnom prerokovaní a vyjadrení v kultúrnej komisii obecného zastupiteľstva.

 

ČASŤ JEDENÁSTA

POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

§ 33 Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

(1) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

(2) Obec organizuje, riadi a vykonáva záchranné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

(3) Obec zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, a podľa možností obce i ochranu majetku obyvateľov.

(4) Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom obecného hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§ 34 Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách

(1) Starosta môžeuložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

(2) Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov a prípadnú náhradu škody v súlade s platnou právnou úpravou.

 

ČASŤ DVANÁSTA

§ 35 Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Štatút obce Hrubý Šúr je základnou vnútornou právnou normou obce Hrubý Šúr. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné organizačné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

(2) Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Hrubom Šúre3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

(3) Štatút obce Hrubý Šúr bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Hrubom Šúre dňa 04.02. 2019.

(4) Štatút obce Hrubý Šúr nadobúda účinnosť od 19.02. 2019

(5) Dňom účinnosti tohto Štatútu obce Hrubý Šúr sa ruší Štatút obce Hrubý Šúr zo dňa 02.09. 2003 v Hrubom Šúre.

 

 

V Hrubom Šúre dňa 04.02. 2019                            

 

 

 

Ing. Adrián Takács v.r.

        starosta obce

 verzia pre tlač
poslať e-mailom

 

Máte nejakú pripomienku alebo sa chcete niečo opýtať? Použite na to nasledujúci formulár.
Vaša e-mailová adresa:
Meniny / Sviatky

Virtuálny cintorín
Virtuálny cintorín obce Hrubý Šúr.
Naši priatelia
Aktuálne počasie
SHMÚ
TJ Hrubý Šúr
TJ Hrubý Šúr
Dotácie od BSK
Logo BSK
Zoznam lekárov

Komplexná záchranná služba
Projekty - Pályázatok

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrubý Šúr

A Hegysúri Óvoda felújítása - Rekonštrukcia materskej školy v Hrubom Šúri

Otvorená samospráva
 Prvá strana
Domov  |  Fotogaléria  |  Tlačivá a žiadosti  |  Farské oznamy  |  Máte otázky?  |  Kontakt  |  Odkazy